Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1186 (2005-2006)
Innlevert: 15.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 28.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Ifølge Adresseavisen 7. september har statsråden slått fast at "hun har ingen penger med seg til å løse lokale veiproblemer [...] samferdselsministeren var mest klar på at hun fremover vil prioritere vedlikehold av veier fremfor nye prosjekter". Dette er ikke godt nytt.
Det er viktig med økt vedlikehold, men er det slik at Regjeringen nå varsler at vi i Trøndelag derfor kan skyte en hvit pil etter statlig finansiering av svært viktige nye veier (kraftig oppgradering) av E6 Klettkrysset, rv 715 Fosen og rv 714 Hitra-Frøya?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I spørsmålet er det med upresis gjengivelse vist til et oppslag i Adresseavisen 7. september i år der avisa både omtalte at formålet med mitt besøk denne gang ikke var å løse lokale vegproblemer med medbrakte midler, og refererte en uttalelse fra meg om opprioritering av vegvedlikeholdet. Omtalene er knyttet til to ulike problemstillinger. Den første omtalen er en konstatering av at Regjeringen legger til grunn fastsatt handlingsprogram for 2006-2009 når utbyggingstiltak i perioden prioriteres. Den andre omtalen er en påpeking av at en sterkere prioritering av vegvedlikeholdet er nødvendig. Dette gjøres for å hindre at det vedlikeholdsmessige etterslepet fortsetter å øke, slik tilfellet har vært over en årrekke, ikke minst de fire foregående år, da det har vært reelle kutt i vedlikeholdet, på tross av meget sterk økning i slitasjen knyttet til stor trafikkvekst. Et økt etterslep vil ha konsekvenser både for framkommelighet og trafikksikkerhet. En strategi for å redusere etterslepet er det, slik jeg oppfatter det, bred enighet om i Stortinget, og dette er i samsvar med prioriteringene i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. En økt prioritering av vedlikehold vil ikke føre til stopp i utbyggingen av nye samferdselsprosjekter.

Når det gjelder de prosjektene som er nevnt i spørsmålet, er ingen av disse prioritert i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 slik det ble fastsatt under regjeringen Bondevik II, som spørreren satt som statsråd i. E6 Klettkrysset er en del av prosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad som er satt opp med statlige midler i planleggingsprogrammet for 2010-2015. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i sin prioritering av midler til øvrig riksvegnett prioritert parsellen Vikstrøm-Norddolm på rv 714 på 2. plass i perioden 2010-2015. Riksvei 715 Fosen er ikke prioritert i perioden. Som kjent skal fylkeskommunens prioriteringer tillegges avgjørende vekt på det øvrige riksvegnettet, innenfor føringer gitt av Stortinget og departementet. Utbyggingsprosjektene som er nevnt i planleggingsprogrammet for perioden 2010-2015, vil bli vurdert ved neste rullering av Nasjonal transportplan og eventuelt prioritert i perioden 2010-2013.