Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1187 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Et av tiltakene i Regjeringens plan for avvikling av soningskøen er hjemsendelse av utlendinger når dommen kan sones i hjemlandet. En forutsetning for dette er imidlertid at Norge har inngått bilateral avtale med vedkommende land om slik overføring.
Hvor mange utlendinger er overført til soning i hjemlandet inneværende år, og hva er potensialet og status med hensyn til slike bilaterale avtaler?

Begrunnelse

Det er en realitet at mange utlendinger som sitter i norske fengsler er idømt til dels lang straff og dermed legger beslag på ikke ubetydelig fengselskapasitet. Samtidig vet vi at soning i hjemlandet vil kunne være mulig dersom Norge har inngått avtale med vedkommendes hjemland om dette. Justisministeren har uttalt at han vil prioritere arbeidet med slike avtaler som et ledd i arbeidet med å avvikle soningskøen. Det er derfor av stor interesse nå å få status og vite hvordan fremdriften er i arbeidet med disse avtalene om soning i hjemlandet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det finnes pr. i dag ikke noen samlet statistikk over antall utenlandske innsatte som blir overført til fortsatt soning i hjemlandet. Det er imidlertid ønskelig å få en bedre oversikt på dette området. Jeg vil derfor se nærmere på mulighetene for å fremskaffe dette.

Det foreligger ulike hjemmelsgrunnlag for overføring av utenlandske innsatte til fortsatt soning i hjemlandet.

Overføring til de nordiske land skjer i medhold av lov om fullbyrding av nordiske straffedommer av 15. november 1963. Overføring er ikke betinget av innsattes samtykke. Det pågår for tiden et revisjonsarbeid av den nordiske loven med tanke på å få en mer fleksibel overføringsadgang.

Overføring til fortsatt soning til land utenfor Norden skjer som hovedregel i medhold av den europeiske overføringskonvensjonen, inkorporert ved lov om overføring av domfelte av 20. juli 1991. Per i dag har 61 land ratifisert konvensjonen. Konvensjonen er basert på et frivillighetsprinsipp, slik at en overføring forutsetter at den innsatte selv søker om dette. Mottakerstaten må samtykke i overføringen.

Konvensjonen har dessuten et krav om at det må være minimum seks måneder gjenstående soningstid før man setter i gang prosessen. Da den samlede saksbehandlingstiden i Norge og mottakerstaten kan være lang i slike saker, vil en overføring kun være aktuelt for dommer av en viss lengde.

En tilleggsprotokoll til overføringskonvensjonen gir mulighet for soningsoverføring uten innsattes samtykke. Per i dag er det 30 stater som har ratifisert tilleggsprotokollen. Overføring i medhold av tilleggsprotokollen kan bare skje dersom vedkommende har unndratt seg straffen (flyktet fra domslandet) eller er besluttet utvist som følge av den straffbare handlingen. Det er også her en forutsetning for overføring at den aktuelle staten samtykker i å gjennomføre den idømte straffen.

Videre gir lov om overføring av domfelte hjemmel for overføring selv om det ikke foreligger noen avtale med den aktuelle staten den innsatte ønsker overføring til.

Per i dag har Norge kun en bilateral overføringsavtale med Thailand, og denne baserer seg på frivillighet. Regjeringen er åpen for å inngå flere bilaterale avtaler og særlig overfor stater hvor ratifikasjon av allerede eksisterende konvensjoner ikke er hensiktsmessig.

Vi ønsker også et mer forpliktende samarbeid med EU på dette området. Vi følger nøye utviklingen med hensyn til nye samarbeidsavtaler på dette feltet.

På denne bakgrunn vil kriminalomsorgen intensivere arbeidet med soningsoverføring innenfor gjeldende regelverk. Det er en målsetting at flere utenlandske innsatte kan overføres til fortsatt soning i hjemlandet og at dette kan skje på et tidlig tidspunkt i soningen. Vi går gjennom saksbehandlingsrutinene på dette området for å se om det er muligheter for effektivisering. Et prosjekt som skal jobbe videre med dette er under etablering.