Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1188 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I Oslo er det et betydelig problem at barn ikke møter til skolestart grunnet utenlandsopphold. Oslo-skolen har konsekvent anmeldt forholdene til politiet som et viktig tiltak for å minimere problemet og synliggjøre at man ser svært alvorlig på dette. De fleste anmeldelser ser imidlertid ut til å bli henlagt, jf. Dagsavisen 14. september.
Hvordan ser justisministeren på muligheten for å styrke politiinnsatsen overfor denne type lovbrudd, blant annet ved mer aktiv bruk av utenriksstasjonene i denne sammenheng?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det at barn ikke møter til skolestart grunnet utenlandsopphold reiser problemstillinger som berører flere offentlige sektorer. Mitt syn er at dette ikke bare er et ansvar for rettsmyndighetene, og det er viktig med et tett samarbeid mellom flere samfunnssektorer for å søke gode løsninger. Politiet håndterer ofte symptomene, mens bakenforliggende årsaker kan løses i samarbeid med andre som har ansvar for barn og unge. Omsorgspersoner har også en sentral rolle.

Jeg har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet som opplyser at de i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet på generelt grunnlag vurderer problematikken i forhold til barn som tas ut av skolen og sendes til utlandet. Det kan ellers nevnes at fra 1. juli 2006 er Arbeids- og velferdsetaten gitt hjemmel til å pålegge skoler å gi melding til etaten når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold.

Det tilligger ikke meg som justisminister å gå inn i konkrete straffesaker. Behandling av enkeltsaker hører inn under påtalemyndighetens ansvarsområde under riksadvokatens ledelse. For Regjeringen er det et mål å arbeide for en helhetlig kriminalitetsbekjempelse, noe som innebærer blant annet bedre forebygging, at flere saker oppklares og at det reageres raskere.

Politidirektoratet opplyser at Oslo politidistrikt har god kontakt med Utdanningsetaten i Oslo kommune. For skoleåret 2005/2006 mottok distriktet totalt 12 anmeldelser om skolebarn som ikke møtte til skolestart, eller som ble borte i løpet av skoleåret. Tre av sakene er avgjort med en påtalemessig reaksjon, to er fortsatt under etterforskning, to saker er foreløpig stilt i bero og resten av sakene er henlagt. For inneværende skoleår (2006/2007) har Oslo politidistrikt ikke mottatt anmeldelser fra Oslo kommune om skolebarn som ikke har møtt til skolestart.

Når det gjelder spørsmål om mer aktiv bruk av utenriksstasjonene for å styrke politiinnsatsen på området, har jeg konferert med Utenriksdepartementet. Bruk av utenriksstasjonene reiser jurisdiksjonsspørsmål. I mange tilfeller er barna også statsborgere av det landet de tas med til. Utenriksstasjonene har ikke kompetanse til å utføre politiarbeid i utlandet. I noen saker vil utenriksstasjoner kunne bistå avhengig av omstendighetene i den enkelte sak. Ifølge Politidirektoratet er Oslo politidistrikt kjent med denne muligheten.