Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1189 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ifølge Aftenposten 14. september 2006 bekrefter Oljedirektoratet at de driver seismiske undersøkelser i polarfronten sør for Svalbard. Det er bred politisk enighet om at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i området ved iskanten og polarfronten.
Hva er formålet med de undersøkelser Oljedirektoratet nå gjør, og hvordan vurderer statsråden denne virksomheten opp mot Stortingets tilslutning til at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i området?

Begrunnelse

I Forvaltningsplanen (St.meld. nr. 8 (2005-2006)) kap. 10.2 heter det at "I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet". Stortinget gav i Innst. S. nr. 225 (2005-2006) sin tilslutning til dette. Et flertall (regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre) sa blant annet:

"Flertallet viser til at Regjeringen ikke åpner for petroleumsvirksomhet i flere av de områdene som er mest sårbare og verdifulle i ressurs- og miljømessig forstand, og det er avdekket et betydelig behov for ny kunnskap knyttet til det marine økosystemet. Dette er områder fra Lofoten til og med Tromsøflaket, Eggakanten, kysten av Finnmark, Iskanten, Polarfronten og kystsonen omkring Bjørnøya og resten av Svalbard."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Oljedirektoratet (OD) har mange oppgaver i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. En av disse oppgavene er å kartlegge mulige petroleumsressurser på sokkelen. OD har historisk drevet et omfattende og kontinuerlig kartleggingsarbeid overalt på norsk sokkel, slik at myndighetene skal ha en best mulig forståelse av geologien og ressurspotensialet på sokkelen. Eksempelvis foretok OD i fjor flere grunne boringer i Barentshavet nord som et ledd i å styrke sin geologiske forståelse av området.

Seismikkinnsamlingen det vises til i spørsmålet er et tokt OD gjorde i samarbeid med Universitetet i Bergen. Formålet med toktet fra ODs side er å samle inn grunn seismikk for å koble disse dataene mot de grunne boringene som er foretatt tidligere.

Jeg mener bestemmelsene i forvaltningsplanen ikke utgjør en begrensning for myndighetenes mulighet til å drive kontinuerlige kartlegging av mulige petroleumsressurser på norsk sokkel. Hvorvidt det blir igangsatt petroleumsvirksomhet i områder som i dag ikke er åpnet, er opp til det fremtidige Stortinget å bestemme.