Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 19.09.2006
Besvart: 28.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsråden har varslet at anbud for arbeid med høydeutbedring i Haukelitunnelen på E134 skal lyses ut på nytt for å forsøke å unngå kostnadsoverskridelser på prosjekt. Bakgrunnen er varsel fra regional vegmyndighet om at prosjektet vil koste 350 mill. kr og ikke 200 mill. kr. Opplysninger fra opprinnelig anleggsarbeid ved bygging av tunnelene tyder på at det er mulig å øke kjørehøyden ved senking av vegbanen, og at dette er en svært rimelig løsning.
Vil statsråden sikre at en slik løsning blir brukt?

Begrunnelse

I vedtatt statsbudsjett for 2006 for Samferdselsdepartementet heter det:

"Mange tunneler og underganger er ikke tillatt trafikkert med kjøretøyer med høyde over 4 meter. Statens vegvesen arbeider med et opprustningsprogram med sikte på å øke høyden i tunneler og underganger til minimum 4,2 meter på stamvegnettet. I 2006 prioriteres midler til å øke høyden i Haukelitunnelene på E134 til 4,2 meter. Kostnadene for dette vil være om lag 200 mill. kr."

Jeg er kjent med at vegetaten i sitt arbeid med prosjektet omtaler dette som "utbedring av Haukelitunnelen", og at en varslet kostnadsøkning ikke antas å ha sammenheng med et marked med stor etterspørsel, men med utskiftning/forbedring knyttet til elektroutstyr.
Prosjektet ser altså ut til å ha skiftet karakter fra et "høydeutbedringsprosjekt" til et "utbedringsprosjekt".
Stortinget har forholdt seg til, og vedtatt, et "høydeutbedringsprosjekt. Det begrenser etter mitt syn innhold og også pengebruken. Detter er særlig interessant fordi det fremkommer opplysninger fra anleggstiden til nåværende tunneler som klart indikerer at nødvendig økning i tunnelhøyde kan oppnås på en enkel og rimelig måte; nemlig ved inngrep i vegbanen/veggrunnen. En slik løsning kan ha kostnader på mellom 10 og 20 pst. avsatt budsjettbeløp til prosjektet, først og fremst fordi det er en løsningsmetode som ikke omfatter noen andre faktorer enn høyde. Oppdraget med høydeutbedring gjør heller ikke det.
Jeg håper statsråden vil følge opp denne muligheten for å få på plass en rimelig og effektiv løsning.
For ordens skyld nevner jeg at det jo også har vært reist tvil om nødvendigheten av tiltak for utbedring av tunnelhøyde for å sikre sikker avvikling av trafikk med kjøretøy på inntil 4,2 m høyde.
Jeg legger til grunn at Vegdirektoratet kan dokumentere behovet for høydeutbedringstiltak på en måte som gir mulighet for kontroll og regner med at Samferdselsdepartementet også har forsikret seg om dette når prosjektet til 200 mill. kr er fremlagt og omtalt i statsbudsjettet for 2006.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en del av planleggingen av tiltak for å øke frihøyden i tunnelene over Haukeli ble det vurdert to løsninger. Disse var heving av tunneltaket eller senking av vegbanen. Utredningen konkluderte med at det var langt dyrere å senke vegbanen enn å heve tunneltaket. Bakgrunnen for det var at arbeidsmengden ville bli større ved senking av kjørebanen enn ved å fjerne høydebegrensende fjell i tunneltaket, samtidig som tunnelene også ville bli fysisk stengt over lengre tid.

Statens vegvesen vil nå gjennomføre en ny vurdering av arbeidet med høydeutbedring av tunnelene på E134. I denne gjennomgangen vil også spørsmålet om senking av vegbanen eller heving av tunneltak bli gjennomgått på nytt.