Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1197 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 19.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å klargjøre hvilke rettigheter forbrukerne har når de kjøper digitale åndsverk?

Begrunnelse

I Forbrukerrapporten september 2006, utgitt av Forbrukerrådet, avdekkes det stor uenighet om forbrukernes digitale rettigheter. Forbrukerrapporten har bedt en rekke av landets fremste eksperter på åndsverkloven om juridiske vurderinger av en rekke problemstillinger. Følgende eksperter er spurt:
- Kulturdepartementet
- Professor dr. juris Jon Bing
- Kripos, Datakrimavdelingen
- IFPI Norsk platebransje
- Elektronisk Forpost Norge

Svarene fra ekspertene avdekker at det er stor forvirring om hvilke rettigheter forbrukere har. Forvirringen skyldes delvis dårlig informasjon, delvis at mange av problemstillingene er nye, og delvis at loven som ble endret så sent som i fjor, allerede er gammeldags.
Et av de viktigste formålene med en endring av loven må bli å klargjøre og avgrense opphavsretten i forhold til forbrukerrettigheter. Det er en bred politisk enighet om at rettigheter til åndsverk skal beskyttes. Slike rettigheter er et viktig fundament i moderne økonomi og viktige for å stimulere til kreativitet og nyskaping. Samtidig bør forbrukernes rettigheter i forhold til lovlig anskaffet åndsverk ikke innskrenkes.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Åndsverkloven skal ivareta opphavsmennenes interesse i å kunne kontrollere bruken av sine åndsverk. Loven vektlegger også allmennhetens interesse i at flest mulig får tilgang til åndsverk. Samtidig er det vesentlig at loven gir den enkelte bruker anledning til å disponere over de åndsverk vedkommende er i lovlig besittelse av, f.eks. ved å kunne ta kopier til privat bruk. Som kultur- og kirkeminister er jeg opptatt av at åndsverklovgivningen på en god måte balanserer hensynet til både rettighetshaverne og forbrukerne. I dette ligger også hensynet til de mulighetene digital teknologi gir til bruk og misbruk, for her oppstår det stadig nye problemstillinger. Dette er spørsmål som jeg vil se nærmere på i den gjennomgang av åndsverkloven jeg har varslet frem mot 2009. Jeg vil da invitere alle interesserte parter til å bidra med innspill for å forenkle loven.

Når det gjelder tabellen Forbrukerrapporten presenterer under overskriften "Elle melle lov og rett på plate og nett" som du viser til, så skyldes sprikene i svarene først og fremst at spørsmålene ikke i tilstrekkelig grad gav entydige forutsetninger. Dersom du leser svarene i sin helhet slik de er lagt ut på http://forbrukerportalen.no/, vil du se at aktørene skaper ulike rammer og forutsetninger rundt svarene. Når de legger de samme forutsetningene til grunn, er de langt på vei enige.