Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2005-2006)
Innlevert: 19.09.2006
Sendt: 20.09.2006
Besvart: 26.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det oppsamlede underskuddet for de statlige helseforetakene ser ut til å lande på 7,5 mrd. kr, og et samlet underskudd på 1,5 mrd. kr i 2006.
Hvilke konsekvenser vil dette ha for sykehusstrukturen i Helse-Norge?

Begrunnelse

Tilgjengelighet er et viktig prinsipp for hvordan spesialisthelsetjenesten organiseres. Videre er likeverdig tilbud, kvalitet og omsorg kjerneverdier i helsetjenestene. Til tross for trang økonomi er det viktig at disse prinsippene ikke settes til side. Det er viktig å vektlegge at lokalsykehus uten andre sykehus med akuttfunksjon i rimelig nærhet skal ha døgnkontinuerlig akuttberedskap innenfor medisin og kirurgi og en fødeavdeling. Lokalsykehusene er en viktig del for folks trygghet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) fastslås det at et av de grunnleggende premissene for sykehusreformen er at den skal ivareta det nasjonale helsevesenets rolle som trygghetsskapende element for befolkningen, og at befolkningen skal sikres tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. Dette kommer også klart til uttrykk i Regjeringens Soria Moria-erklæring: "Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned." Denne erklæringen er styrende for Regjeringens politikk og prioriteringer.

Analyser fra blant annet SINTEF viser at det er til dels store ulikheter mellom effektiviteten til sykehusene. Det er dermed et potensial for å drive helseforetakene på en bedre og mer kostnadseffektiv måte både internt i det enkelte sykehus og gjennom bedret oppgavedeling mellom sykehusene. I tillegg til å gi økonomiske besparelser, vil omstrukturering og oppgavefordeling kunne gi et kvalitativt bedre tilbud til pasientene gjennom en mer spesialisert behandling. Omstilling og oppgavedeling vil også kunne innebære at enkelte helseforetak vil kunne få et endret innhold, men det skal ikke innebære nedleggelse av lokalsykehus.

Vedvarende underskudd vil over tid begrense det økonomiske handlingsrommet og kunne framtvinge tiltak av kortsiktig karakter i strid med Regjeringens politikk. Det er derfor helt avgjørende at en får styring med bruken av ressursene for å kunne foreta riktige faglige prioriteringer og sikre best mulig kvalitet i pasientbehandlingen.