Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1200 (2005-2006)
Innlevert: 19.09.2006
Sendt: 20.09.2006
Besvart: 26.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): De statlige helseforetakene har nå et oppsamlet underskudd på 7,5 mrd. kr, og for 2006 ligger det samlede underskuddet an til å bli 1,5 mrd. kr.
Hvordan vurderer Statens helsetilsyn forsvarligheten i behandlingstilbudet ved norske sykehus i en situasjon hvor helseforetakene må kutte for å spare penger?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Statens helsetilsyn har som oppgave å kontinuerlig medvirke til at helsetjenestene drives på en faglig forsvarlig måte. Det gjennomføres systematiske tilsyn i henhold til en egen strategiplan, og Statens helsetilsyn beslutter hvert år spesifikke områder for tilsyn neste år. Tilsynsressursene styres mot områder etter bestemte kriterier, for eksempel mot områder som er av stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet, og der sannsynlighet for svikt er stor. For 2006 er det besluttet å gjennomføre landsomfattende tilsyn blant annet på områdene habiliteringstjenester (helse og sosial) til barn, og tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. Tilsynet med virksomheter utføres ellers både som gransking av enkelthendelser, som planlagt gransking av tjenestenes styring, og kontroll med at krav i regelverket etterleves. I tillegg til at tjenestenes virksomheter får jevnlig besøk av Helsetilsynet i fylket gjennomføres kartlegginger, og virksomhetene rapporterer om spesielle forhold til Helsetilsynet.

Departementet har i den senere tid ikke mottatt særlige rapporter fra Statens helsetilsyn om forsvarlighet knyttet til de omstillingsprosessene som gjennomføres i helseforetakene. Gjennom bestemmelsene i helseforetaksloven er det også slik at saker som antas å være av vesentlig betydning for driften i det enkelte helseforetak må løftes til styregodkjenning av det regionale helseforetaket. På denne måten er saker som i vesentlig grad berører befolkningen sikret både en forsvarlig behandling, og at departementet i sin kraft som eier av det regionale helseforetaket har en større nærhet til beslutningen.

Jeg vil selvsagt ha et fokus på denne siden av saken der det fattes konkrete endelige vedtak som berører sentrale pasienttilbud.