Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2005-2006)
Innlevert: 19.09.2006
Sendt: 20.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): De statlige helseforetakene har nå et oppsamlet underskudd på 7,5 mrd. kr, og for 2006 ligger det an til et samlet underskudd på 1,5 mrd. kr.
Hva vil Regjeringen gjøre for at helseforetakene skal gå i balanse?

Begrunnelse

Jeg har merket meg i den senere tid at fylkespartier i ett av regjeringspartiene har spilt inn ulike forslag til hvordan Regjeringen skal håndtere balansekravet fremover. Ett av hovedargumentene for den statlige overtakelsen av sykehusene var at ansvarsuklarheten rundt finansieringen av sykehusene skulle opphøre. Slik det nå er, står helseforetakene i en situasjon hvor de ikke klarer å dekke inn underskuddene, og må henvende seg til staten for hjelp. Det er viktig å bryte denne spiralen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kravet til økonomisk balanse innebærer et effektiviseringskrav på om lag 2 pst. samlet sett. Dette er ikke et urealistisk krav, og det burde la seg realisere uten at det i vesentlig grad går ut over pasientbehandlingen. Data fra blant annet SINTEF viser at det er til dels store ulikheter i hvor effektivt sykehusene er drevet. Det er dermed et stort potensial for å kunne drive sykehusene på en bedre og mer kostnadseffektiv måte både internt i det enkelte sykehus og gjennom en bedre oppgavedeling mellom sykehusene. I tillegg til å kunne gi økonomiske besparelser vil mange av disse tiltakene også gi et kvalitativt bedre tilbud til pasientene.

Departementets krav og styringssignaler blir formidlet til de regionale helseforetakene i foretaksmøter og gjennom bestillerdokumentet, og Regjeringen har vært tydelige på at organisering og effektivisering er områder med økt fokus i tiden fremover. Styring med bruken av ressursene er helt avgjørende for å kunne foreta de riktige faglige prioriteringene og sikre høyest mulig kvalitet på pasientbehandlingen. Det er imidlertid de regionale helseforetakene som er ansvarlige for å påse at regionens helseforetak iverksetter de nødvendige tiltakene. Helseforetakene tar dette arbeidet på alvor, og det arbeides aktivt og målbevisst for å tilpasse seg gjeldende rammebetingelser.