Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2005-2006)
Innlevert: 21.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 27.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva mener statsråden om fremdriften av Gullaug-prosjektet i lys av den senere tids informasjon om at eksperter spår budsjettsprekk og mangel på fagfolk?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Drammens Tidende 12. september 2006 hvor flere sentralt plasserte kilder, med stor innflytelse, erfaring og kjennskap til hva som skal til for å realisere Gullhaug, advarer mot å sette i gang dette prosjektet nå. Disse mener at Gullhaug-prosjektet kan bli knust av høyere rente, ekstrem mangel på fagfolk og et bankerott Helse Sør. I artikkelen heter det at tillitsvalgte i Helse Sør mener behovet for Gullaug må veies opp imot de prekære behovene ved helseregionens øvrige sykehus. I tillegg vises det til uttalelse fra Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforening om at kapasiteten i bygg- og anleggsbransjen er sprengt i de neste 1 1/2 årene, og at han anbefaler å skyve prosjektet frem i tid. I artikkelen heter det også at det er bekymring rundt budsjettkalkylene for Gullhaug og at sluttregningen trolig vil ende på minst det dobbelte av hva som er forespeilet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er Helse Sør RHF som i tråd med foretaksmodellen er gitt et helhetlig ansvar for investeringer i sin region, herunder også utbygging av nytt akuttsykehus i Buskerud. Som en del av dette helhetlige ansvaret er det også en forutsetning at investeringsprosjekter planlegges, slik at framtidige kostnader kan håndteres innenfor regionens samlede ressursrammer.

Jeg presiserer at ny informasjon om Gullhaug-prosjektet som stortingsrepresentant Knudsen viser til, knytter seg til en avisartikkel. Avisartikkelen er i hovedsak basert på anonyme kilder. Slik informasjon kan jeg derfor ikke forholde meg til.

Når det gjelder framdrift i dette utbyggingsprosjektet, vil jeg vise til Helse Sør RHFs styremøte av 20. juni i år hvor det ble vedtatt at:

- det skal bygges et nytt allsidig akuttsykehus i Nedre Buskerud, lokalisert i Lier (Gullhaug)

- sykehuspsykiatrien skal realiseres innen 2012. Fremdriftsplan for utbygging av den somatiske delen av helseforetakene vurderes i den varslede totale investeringsplanen for Helse Sør i november 2006

- sak om nytt sykehus oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det sistnevnte punktet er i tråd med det etablerte styringsregimet for investeringer hvor det er lagt til grunn at større investeringsprosjekter skal forelegges mitt departement for vurdering, før det regionale helseforetaket kan gjennomføre siste del av planleggingsprosessen, herunder et endelig igangsettingsvedtak.

Avslutningsvis vil jeg vise til at de utbyggingsprosjekter som er foretatt i Helse Sør RHF etter reformen, er gjennomført i henhold til både vedtatte kostnadsrammer og framdriftsplaner.