Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1208 (2005-2006)
Innlevert: 21.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 28.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden sikre at også kanaler som ønsker å sende ukryptert i det digitale bakkenettet for fjernsyn, får muligheten til det?

Begrunnelse

Allerede har NRK kunngjort at de ønsker å distribueres ukryptert i bakkenettet. I dag kunngjorde også andre aktører at de ønsker å distribuere en ny TV-kanal ukryptert i bakkenettet.
12. mai 2006 svarte samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i samråd med kulturminister Trond Giske, på skriftlig spørsmål nr. 804 (2005-2006), datert 27. april 2006. I svaret står det: "[…] vil jeg imidlertid arbeide for at konsesjonstildelingen i best mulig grad ivaretar konkurransehensyn, bl.a. gjennom å fastsette bestemmelser som skal sikre et tilbud om formidling for alle kringkastere på ikke-diskriminerende vilkår til den digitale plattform Norges televisjon skal drifte."
Det bør være åpenbart at konsesjonsinnehaver til bakkenettet ikke skal kunne pålegge kryptering av signaler i tilfeller der kanalen selv ønsker ukryptert distribusjon. Ulike kanaler har ulik forretningsmodell, noe som bidrar til virksom konkurranse. Ved å pålegge kryptering, og dermed legge begrensninger på kanalenes forretningsmodell, begrenses den virksomme konkurransen.
I tillegg har NRK gjennom sin konsesjon distribusjonsplikt. En slik plikt bør ikke begrenses av krav til seere om å anskaffe seg dyrere set-top-boks enn strengt tatt nødvendig. Hvis NRKs kanaler blir kryptert, vil dette påføre unødvendige kostnader på seere, i strid med NRKs konsesjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet besvares av meg som samferdselsminister i samråd med kultur- og kirkeministeren. I brev av 10. mai d.å. til Stortingets presidentskap svarte jeg på samme bakgrunn bl.a. følgende på spørsmål nr. 804 fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen til kultur- og kirkeministeren vedrørende virksom konkurranse i det kommende digitale bakkenettet:

"Ekomloven setter klare begrensninger for hvilke vilkår som kan stilles i en frekvenstillatelse/konsesjon, jf. ekomloven § 6-3. Individuelle vilkår begrunnet med konkurranseforhold kan ikke fastsettes i konsesjon med mindre søkeren selv har påtatt seg slike forpliktelser i sin søknad. Innenfor rammen ekomloven setter vil jeg imidlertid arbeide for at konsesjonstildelingen i best mulig grad ivaretar konkurransehensyn, bl.a. gjennom å fastsette bestemmelser som skal sikre et tilbud om formidling for alle kringkastere på ikke-diskriminerende vilkår til den digitale plattform Norges televisjon skal drifte."

I Samferdselsdepartementets utlysing av konsesjon for digitalt bakkenett i juni 2005 ble det anmodet om at søkeren redegjorde for virkningen av konkurransen i de relevante markedene, spesielt mellom kringkastere og mellom plattformer, men det ble ikke stilt konkrete krav om at søkeren skulle tilby ukryptert tilgang. Norges televisjon (NTV) presiserte i søknaden av 30. september 2005 at alle kanaler, herunder NRKs kanaler, kan være krypterte i det digitale bakkenettet. Ved kongelig resolusjon 2. juni 2006 ble konsesjon tildelt NTV som eneste søker. Det er ikke fastsatt bestemmelser i konsesjonen om at kringkastingskanaler har krav på å distribueres ukryptert. Samferdselsdepartementet har ikke hjemmel til å pålegge NTV andre eller mer tyngende forpliktelser enn de som kan utledes av ekomloven, utlysingsteksten og søknaden.

I brev til NTV av 22. august d.å. vedrørende ev. mindre endringer i konsesjonsteksten etter tildeling av Kongen i statsråd, presiserte Samferdselsdepartementet bl.a. følgende om pkt. 4.8 i konsesjonen (formidling på ikke-diskriminerende vilkår):

"Bakgrunnen for vilkåret er å sikre mulighet for likeverdig tilgang til bakkenettet for alle kringkastere, og dermed forhindre eierne av NTV å misbruke sin markedsposisjon. Denne plikten hviler på konsesjonæren NTV AS uavhengig av hvordan tilbudet er organisert. Alle kringkastere som inngår avtale med NTV Pluss må med andre ord tilbys ikke-diskriminerende vilkår. Departementet vil forholde seg til konsesjonæren NTV dersom det skulle være behov for oppklaringer eller oppstår uoverensstemmelser om tolkningen av konsesjonsteksten.

Kravet om ikke-diskriminering i punkt 4.8 gjelder uavhengig av om det er NTV, NTV Pluss eller annen tilbyder som NTV ev. inngår avtale med, som tilbyr kringkasterne kapasitet i bakkenettet. NTV kan ikke avtale seg bort fra likebehandlingsprinsippet, men er ut fra sin søknad og forretningsmodell heller ikke forhindret fra å konkurrere om kunder i tv-markedet på lik linje med kabel- og satellitt-tv-tilbyderne."

Spørsmålet om hvilke tilbud som skal gis og til hvilke betingelser tilgang til og formidling i det digitale bakkenettet skal gis, må være gjenstand for kommersielle forhandlinger mellom partene. Krav til ikke-diskriminerende tilbud om formidling til alle kringkastere vil danne rettesnor for Post- og teletilsynet når det eventuelt (i ettertid) må vurderes om NTVs tilbud om formidling av kapasitet i det digitale bakkenettet til tredjepart, er i samsvar med konsesjonen. Det er Post- og teletilsynet som skal føre tilsyn med at konsesjonsbestemmelser som omhandler sektorspesifikk regulering etter ekomloven, blir etterlevd.

NRKs kjernekanaler er gjennom generalforsamlingens vedtak om forutsetninger for avvikling av de analoge signalene pålagt å distribueres ukryptert i NTVs nett. Når det gjelder NRKs "distribusjonsplikt", antar jeg at representanten Woldseth sikter til formidlingsplikt i medhold av kringkastingsloven § 4-3. Formidlingsplikt innebærer en plikt for netteier til å formidle nærmere bestemte kanaler og ikke en plikt for nærmere bestemte kanaler å bli distribuert. Jeg gjør for ordens skyld også oppmerksom på at NRK ikke har konsesjonsplikt, jf. kringkastingsloven § 2-1 første ledd som gir NRK en lovbestemt rett til å drive kringkasting.