Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1209 (2005-2006)
Innlevert: 21.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 02.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Har statsråden vurdert om det er grunnlag for å redusere hyppigheten av EU-kontroller under forutsetning av at det ikke skal gå på bekostning av trafikksikkerhet og miljø, og hva er eventuelt statsrådens konklusjon i saken?

Begrunnelse

Ifølge nettstedet forbruker.no har en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) på oppdrag for Vegdirektoratet, konkludert med at EU-kontrollen ikke fører til færre ulykker på veiene. EU-kontrollen skal ivareta bilens tekniske stand med hensyn til trafikksikkerhet og miljøet gjennom kontroll av bilens avgasser. Mange bileier opplever at EU-kontrollen er dyr og unødvendig, særlig for biler av nyere dato. Kapasiteten på enkelte trafikkstasjoner er også sprengt, grunnet stor pågang med saker. Dette fører til unødvendig ventetid og lange køer for å få gjennomført kontroll.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Periodisk kjøretøykontroll (EØS-kontroll) har som formål å sikre at de kjøretøyene som benyttes på vegene har tilfredsstillende standard i forhold til en del trafikksikkerhets- og miljøegenskaper. I tillegg er det et mål med EØS-regelverket å redusere forskjellene mellom de nasjonale kontrollordningene for å gi likere konkurransevilkår på tvers av landegrensene.

Kravene til hvilke kjøretøy som skal omfattes, hvor hyppig kontrollene skal skje og hva som skal kontrolleres, er fastsatt i et harmonisert direktiv for EØS-området (Rådsdirektiv 96/96/EF) og tatt inn som en del av EØS-avtalen.

Dette innebærer at det for ordinære kjøretøy ikke er spillerom for nasjonale tilpasninger eksempelvis med hensy til kontrollhyppighet, uansett effekten av kontrollen. Dette er således et eksempel på det spillerommet Norge har mistet ved den sterke tilknytningen til EU som EØS-avtalen innebærer.

Jeg viser for øvrig til at kontrollen i Norge i all hovedsak utføres av private verksteder og testestasjoner, etter godkjenning av og under tilsyn av Statens vegvesen. Vegvesenets egen hallkontroll av lette biler er bare i overkant av 2 prosent av det totale kontrollomfanget.

For øvrig viser jeg til at Vegdirektoratet har den omtalte rapporten fra Transportøkonomisk Institutt til vurdering. Jeg vil ta stilling til eventuell oppfølging av denne, for eksempel overfor EU og EØS/EFTA-landene, når direktoratets uttalelse foreligger.