Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1210 (2005-2006)
Innlevert: 21.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 02.10.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av Aftenposten er det en gjennomgang av kriminalhistorien til NN. Det vises til at han er dømt flere ganger, men også at rettssystemet vårt gjør at han har sluppet ut lenge før full straff er gjennomført.
Er justisministeren enig i at dette oppfattes som en belønning for de kriminelle, og at det viser at kriminalitet lønner seg i Norge siden man ikke må sone fullt ut?

Begrunnelse

Etter å ha blitt dømt til 4 år og 3 måneder i 2000 var vedkommende på farten igjen i 2003, hvor han ble skutt på Gardermoen. Hadde han sonet fullt ut, måtte han ha sittet inne på det aktuelle tidspunkt. Dersom folk flest skal ha respekt for loven, må det være et samsvar mellom de handlinger noen dømmes for og den straff som utmåles. Slik er det ikke etter undertegnedes syn i denne saken.
Likeledes er det er paradoks når statsråden nå vil utvide ordningen med fremskutt prøveløslatelse, noe som vil gi de kriminelle ytterligere soningsrabatt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg ber om forståelse for at jeg som statsråd ikke kan kommentere denne enkeltsaken.

Jeg antar at ordningen stortingsrepresentanten tenker på, er løslatelse på prøve etter at minst to tredjedeler av straffen er gjennomført. Jeg vil derfor redegjøre generelt for denne ordningen.

Bestemmelser om løslatelse etter to tredjedels straffetid er gitt i straffegjennomføringsloven med tilhørende forskrift og retningslinjer.

Det er et vilkår for slik prøveløslatelse at minst 60 dager av straffen er sonet. Normalt må også gjenstående straffetid være minst 14 dager. Det er altså bare domfelte med en straffetid på minst 74 dager som kan løslates på to tredjedelstid. En forutsetning for prøveløslatelse er at domfelte ikke begår nye straffbare handlinger i prøvetiden, og det er også anledning til å gi andre pålegg i denne perioden. Prøvetiden utløper på det tidspunkt den idømte fengselsstraff ville vært gjennomført i sin helhet.

Løslatelse på prøve etter to tredjedelstid kan bare finne sted dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses tilrådelig. Statistikken for 1. og 2. tertial i 2006 viser at om lag 25 pst. av søknadene om løslatelse på prøve etter to tredjedelstid ble avslått.

Prøveløslatelse skal ikke skje dersom domfeltes atferd under gjennomføringen av straffen taler mot det.

Videre skal prøveløslatelse ikke finne sted dersom det er grunn til å anta at domfelte vil begå nye straffbare handlinger i prøvetiden. I den forbindelse ser en på om den domfelte har en forhistorie og/eller atferd som tilsier at det er en reell fare for at det snarlig begås ny kriminalitet. Det skal også legges vekt på om domfelte har vist særlig vilje og evne til å endre sin livsførsel, herunder om vedkommende har deltatt i behandlings- eller påvirkningsprogram og/eller andre tiltak.

Løslatelse på prøve etter at to tredjedeler av straffen er gjennomført, kan også nektes dersom domfelte er anmeldt for en handling som har resultert i en ny tiltalebeslutning eller begjæring om tilståelsesdom, og som etter loven har en høyere strafferamme enn 1 år. I tillegg kan prøveløslatelse nektes dersom domfelte unnlater å møte til straffegjennomføring til angitt tid.

I de senere år har kriminalomsorgen vært opptatt av å forbedre skjønnsutøvelsen ved de sikkerhetsvurderingene som gjøres, blant annet ved avgjørelse av løslatelse. Særlig er det viktig at disse vurderingene er gode i forhold til innsatte som er domfelt for alvorlig kriminalitet. Det har derfor vært gitt utfyllende retningslinjer for hva som må tas i betraktning når sikkerhetsvurderinger skal gjøres.

Ordningen med løslatelse på prøve etter at to tredjedeler av straffen er gjennomført, er ment å være en prøve på om domfelte kan klare å leve et lovlydig liv. Det foretas som nevnt også en konkret helhetsvurdering av om prøveløslatelse er tilrådelig. Dette, sammen med det faktum at domfelte gjeninnsettes ved et eventuelt brudd, gjør at jeg ikke kan slutte meg til at prøveløslatelse etter to tredjedelstid er en belønning for kriminelle og et uttrykk for at kriminalitet lønner seg i Norge.