Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2005-2006)
Innlevert: 21.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge meldinger i media skal Vegdirektoratet ha godkjent bruk av innbetalte bompenger til arbeid rundt Sokn bomstasjon. Arbeidene utløses av vedtak om å verne bomstasjonen. Det skal visstnok være en juridisk betenkning fra vegdirektoratet som konkluderer med at det er riktig og mulig å bruke bompenger til et slikt formål. Etter mitt syn er dette en opprørende feil bruk av bompenger innbetalt av veibrukerne.
Vil statsråden gripe inn for å gjøre om på dette vedtaket slik at ikke bompenger brukes på denne måten?

Begrunnelse

Det fremkommer at beløpet er ca. 4,25 mill. kr av innbetalte bompenger.
Saken viser etter min mening at det haster med de retningslinjer for innkreving og bruk av bompenger som statsråden tidligere har varslet skal komme.
Jeg viser til spørsmål nr. 684 (2005-2006), datert 29. mars 2006 der statsråden i sitt svar bl.a. sier følgende:

"Ved behandlingen av St.prp. nr. 28 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes-Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal hadde transport- og kommunikasjonskomiteen bl.a. følgende merknad:

"Komiteen ber departementet gjere ein gjennomgang av praktisering av retningslinene for bompengefinansiering og ber departementet kome tilbake med ei sak om dette. Spørsmål om forskottering og aksjekapital bør vurderast i denne samanheng."

Jeg viser også til debattene i Stortinget 20. desember 2005 og 28. februar 2006 vedrørende behandlingen av henholdsvis Atlanterhavstunnelen og Finnfast, hvor gjennomgang av prinsipper for bompengefinansiering ble berørt. I tråd med dette vil jeg komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av prinsippene for bompengeprosjekter i løpet av året. Med bakgrunn i denne gjennomgangen og etter Stortingets behandling, vil det etter planen eventuelt bli utformet et forslag til forskrift som vil bli sendt ut på en bred høring. Jeg vil påpeke at det i dag ikke eksisterer noen slik forskrift. Dette vil være en helt ny forskrift og ikke endring av en eksisterende. Det er naturlig også å se foran nevnte forskrift om takst i sammenheng med dette. Etter endt høring vil forskriften følge vanlig prosedyre for fastsettelse av forskrifter, og forskriften fastsettes ved kongelig resolusjon.
Dette spørsmålet gir således statsråden fin anledning til å gi en løypemelding om arbeidet med nye forskrifter for bompengebruken.
Jeg viser videre til spørsmål nr. 287 (2004-2005) og spørsmål nr. 405 (2005-2006) om ulike kritikkverdige sider ved bomselskapenes bruk av bompenger avdekket gjennom av Vegdirektoratets revisjon av bomselskapene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innkrevingen av bompenger i Sokn bomstasjon på E39 ble avsluttet 28. juli 2006.

Ved Sokn har Statens vegvesen en kontrollplass der det foretas teknisk kontroll av tunge kjøretøy. Kontrollen har til nå blitt utført på et område øst for bomstasjonen. For å lette kontrollarbeidet og unngå kryssing av kjørebanen for kjøretøy i sørgående retning, skal kontrollområdet flyttes til det tidligere bomstasjonsområdet. Kontrollplassen vil bli liggende mellom de nye kjørebanene.

Arbeidet med istandsetting av vegen og etablering av kontrollplass ble utlyst i én konkurranse. Totalkostnadene inklusive merverdiavgift er på om lag 5 mill. kr. Av dette gjelder om lag 3,6 mill. kr istandsetting av vegen og om lag 1,4 mill. kr etablering av kontrollplassen.

Selv om det i alle tilfelle ville blitt ryddet opp og lagt til rette for høyere hastighet etter nedleggelsen av bomstasjonen, er de vegtekniske endringer som nå skal foretas av en noe annen karakter enn om bomstasjonen hadde blitt fjernet. Det er ikke mulig å beregne eksakt hva kostnadene hadde vært ved et slikt alternativ. Statens vegvesen mener at kostnadene neppe ville blitt vesentlig forskjellige. Kostnadene ved etablering av kontrollplassen skal ikke dekkes med bompenger. Disse kostnadene dekkes over budsjettet til Statens vegvesen.

Ved avvikling av bompengeinnkreving er det vanlig å fjerne bomstasjonen og foreta vegtekniske endringer gjennom det tidligere bomstasjonsområdet. Kostnadene ved dette regnes som en del av bompengeprosjektet.

Ved Sokn bomstasjon har bompengeselskapet for Rennfast-prosjektet vært uenig i at det kan benyttes bompenger til dette formålet. Styret har vist til ordlyden i bompengeavtalen. Vegdirektoratet har foretatt en juridisk vurdering og kommet til at det er hjemmel i avtalen for å benytte bompenger til ombygging og istandsetting av vegen etter at bompengeinnkrevingen opphører.