Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1213 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 27.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Synes finansministeren det er riktig at veteranbiler som holdes i stand av historisk interesse, brukes lite og har betalt sine avgifter frem til de ble veteranbiler, skal betale årsavgift, og vil finansministeren, dersom hun ikke vil fjerne årsavgiften i kommende statsbudsjett, forsikre veteranbilentusiaster landet over om at det ikke vil forekomme vesentlige avgiftsøkninger i veteranbilers årsavgift i årene fremover?

Begrunnelse

Å holde en gammel bil i orden er både tidkrevende og ressurskrevende, men til stor glede for mange, særlig for dem som får se dem på veien fra tid til annen. At noen tar bryet med å holde disse bilene i god stand, er beundringsverdig sett fra et trafikkhistorisk ståsted.
Tidligere avgiftsfritak ble gitt med begrunnelse i at dette var viktig kulturarbeid på lik linje med restaurering av gamle dampbåter eller andre tekniske innretninger. Lav kjørelengde utgjorde ikke noe slitasje på veinettet, og ulykkesstatistikken for veterankjøretøy er tilnærmet lik null.
Noe av det første den rød-grønne regjeringen gjorde da de kom til makten, var å mer enn doble årsavgiften på veteranbiler. Man verdsetter tydeligvis ikke lenger at mange entusiaster bruker veldig mye tid og penger på å holde historiske gamle biler i pen stand.
Veteranbiler burde vært fritatt for årsavgift slik de var tidligere. Disse gamle bilene har betalt sine avgifter, og ikke kjøres de veldig mye heller.
Årsavgiften for veteranbiler ble snikinnført i 2004 ved at den tidligere trafikkskadeavgiften, som ble innkassert for staten av forsikringsselskapene gjennom betaling av bilforsikringen, isteden skulle innkasseres direkte av staten gjennom årsavgiften.
I forbindelse med denne omleggingen fikk man derfor innført en årsavgift på 175 kr for 2004 som da tilsvarte trafikkskadeavgiften. Kritikerne til omleggingen fryktet at dette ville føre til en gradvis økning av årsavgiften langt utover det trafikkskadeavgiften utgjorde. De fikk dessverre rett. For 2006 ble årsavgiften for veteranbiler satt til 365 kr, dvs. doblet. Mange frykter kommende årsavgiftsøkning.
Årsavgiften for veteranbiler burde igjen tas bort for å gi alle dem som holder disse flotte bilene ved like, insentiver til å fortsette med det.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som en del av budsjettavtalen mellom Bondevik II-regjeringen og Arbeiderpartiet, ble det vedtatt å slå sammen årsavgiften og personskadeavgiften med virkning fra 1. januar 2004. Personskadeavgiften skulle tidligere betales av eiere av forsikringspliktige motorvogner, og var en særskilt avgift til folketrygden. Avgiften ble krevd inn av forsikringsselskapene gjennom et tillegg til den ordinære forsikringspremien. Omleggingen ble gjennomført ved at personskadeavgiften ble avviklet og årsavgiften økt tilsvarende fra samme tidspunkt. Det ble innført to egne satser for kjøretøygrupper som tidligere betalte personskadeavgift, men som var fritatt for årsavgift. Henholdsvis 175 kr og 350 kr, som tilsvarte den tidligere personskadeavgiften. Dette gjaldt bl.a. veterankjøretøy, som etter dette fikk en årsavgift på 175 kr. Med virkning fra 1. januar 2006 ble de to lave avgiftssatsene slått sammen til en sats på 365 kr.

Årsavgiften er en fiskal avgift. Det vil si at avgiften først og fremst har til hensikt å skaffe inntekter til staten. Avgiften er ikke bruksavhengig og må ikke oppfattes som en betaling for bruk av vei. Veibrukselementet ivaretas i stor grad av drivstoffavgiftene.

Den ordinære årsavgiften er på 2 865 kr i 2006, mens årsavgiften for veterankjøretøy er langt lavere, nemlig 365 kr. Størrelsen på årsavgiften vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene. Behandlingen av veterankjøretøy på kultursektoren vil det være opp til Kultur- og kirkedepartementet å ta stilling til.