Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1214 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 28.09.2006 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er besluttet å bygge nytt fengsel i Halden. Fengselet skal i første omgang ha 251 plasser og etter planen stå ferdig i 2009. I prosjekteringsfasen ble det lagt stor vekt på at Halden fengsel skulle bli et moderne fengsel i et kriminalomsorgperspektiv. Det er viktig at fengselet også fremstår som moderne og effektivt i et energiperspektiv.
I hvilken grad og på hvilken måte utformes bygget på en energi- og miljøvennlig måte?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Valg av energibærer for Halden fengsel ble i utgangspunktet (ved revidert forprosjekt februar 2005) vurdert i samråd med Justisdepartementet, med konklusjon at olje- og elektrokjeler skal installeres og at det skal tilrettelegges for eventuell fremtidig tilknytning til ekstern fjernvarme.

I ettertid har fokuset på energi og miljø blitt ytterligere forsterket, og Statsbygg har valgt energiforbruk som høyeste miljømål for Halden fengsel: "Det skal velges løsninger som gir lavest mulig energibruk i forhold til brukernes behov over byggets livsløp."

I Halden fengsel har Statsbygg lagt sterkt fokus på å redusere energiforbruket og også hvilke energiformer som er tilgjengelig og mest mulig miljøvennlig. Både gass og biobrensel er vurdert som energiform. Energisentralen for Halden fengsel tilrettelegges for å kunne ta i bruk naturgass med enkle rimelige tiltak.

Det er vist interesse fra leverandører i nærområdet for å tilby alternativ energi til Halden fengsel i form av biobrensel- og fjernvarmeløsninger. Prosjektet har vurdert biogassanlegg til oppvarmingsformål som vil kunne dekke opptil 33 pst. av effektbehovet. Det tilrettelegges i prosjektet for å kunne ta i bruk Biogass. Prosjektet har også vurdert mulighet for fjernvarmeleveranse som antas å kunne dekke opp til 60-100 pst. av effektbehovet i Halden fengsel. Det tilrettelegges i prosjektet for å kunne ta i bruk effekt fra fjernvarmeveksler istedenfor elektrokjeler. Det legges til rette for at disse to energiformene kan innarbeides i en felles løsning der biogass benyttes til å produsere fjernvarme.

Alle bygningene har vannbåren oppvarming, og det er satt spesifikke energikrav for alle bygningstyper som skal måles og dokumenteres i bygge- og driftsfasen. Lysanlegg skal behovstyres, og det er satt tak for effekt til belysning. Det er lagt opp til optimalisert bruk av ulike typer varmegjenvinnere, kapasitets- og mengderegulering, redusert pumpeenergi og redusert varmetap ved god isolasjon og velvurdert glassareal.

I Halden fengsel har Statsbygg også satt klare krav for innemiljø og materialrelatert ressursbruk som skal følges spesielt opp i byggefasen.