Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 25.09.2006
Besvart: 02.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): De nordiske konkurransemyndighetene har utarbeidet en rapport om konkurranse i bankmarkedet. Et av flere tiltak som foreslås for å sikre bedre konkurranse er å gjøre det mulig å beholde kontonummer ved skifte av bank.
Hvordan vil Regjeringen følge opp de forslag som fremkommer i rapporten, og vil Regjeringen ta initiativ til at forbrukerkunder, privatpersoner og små bedrifter kan beholde kontonummer ved bankskifte?

Begrunnelse

De nordiske konkurransemyndighetene har fått utarbeidet rapporten "Competition in Nordic Retail Banking". I rapporten foreslås flere tiltak for å øke konkurranse om banktjenester til forbrukerkunder.
Rapporten slår fast at et fellestrekk ved de nordiske bankmarkedene er at de er preget av få og store aktører. Dette kan være et tegn på for lite konkurranse. Konkurransetilsynet skriver i Konkurransenytt 4/2006 at det fortsatt er nødvendig med tiltak for å bedre konkurransen i det norske bankmarkedet.
Både for privatpersoner og småbedrifter er det praktiske forhold ved skifte av kontonummer som kan være til hinder for å skifte leverandør ved forskjeller i pris og kvalitet på banktilbud.
Et annet relevant tiltak som blir foreslått er at det ikke bør kreves gebyr fra kunder ved avslutting av konto.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I rapporten "Competition in Nordic Retail Banking" anbefaler de nordiske konkurransemyndighetene å utrede en ordning som reduserer kundenes kostnader og praktiske arbeid ved bytte av bank. Rapporten foreslår dels tiltak der de involverte bankene står overfor klare regler for sitt ansvar, og disse kan formuleres i en skiftekodeks (Switching Code). Rapporten viser til vellykket implementering av slike regler i Irland og Nederland. Et annet tiltak er det som tas opp i stortingsrepresentantens spørsmål, nemlig retten til å beholde samme kontonummer ved bytte av bank.

Jeg er kjent med at Finansdepartementet i disse dager forbereder et initiativ overfor Kredittilsynet, der Kredittilsynet blir bedt om å sette ned en arbeidsgruppe hvor denne problemstillingen er tema. Både konkurransemyndigheter og forbrukermyndigheter vil bli trukket med i dette arbeidet.