Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 25.09.2006
Besvart: 02.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan kan finansieringssystemene i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten utformes for å legge til rette for en helhetlig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 300 (2000-2001) om akuttmedisinsk beredskap uttalte en samlet sosialkomité at det er nødvendig å legge til rette for en helhetlig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid. I dag er det ulike finansieringsordninger for den kommunale svangerskapsomsorgen og fødsels- og barselhjelp i spesialisthelsetjenesten. Dette kan forhindre utvikling av tilbud som vil sikre kvinner oppfølging fra graviditet til barsel.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kvaliteten på svangerskapsomsorgen og fødetilbudet er sentralt for tryggheten kvinnene opplever i en av livets mest sårbare situasjoner. Den er avgjørende for å gi barna en god start i livet, og er vesentlig for kvinners liv og helse.

Jeg er opptatt av å skape kontinuitet og helhet i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Som representanten Sjøli er godt kjent med, er det lagt opp til en desentralisert modell for svangerskaps- og fødselsomsorg i Norge, jf. Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap.

Det er nødvendig at tjenestenivåene samarbeider om å utvikle et godt svangerskaps- og fødetilbud. For å understøtte denne utviklingen er spesialisthelsetjenesten pålagt å innlede samarbeid med kommunehelsetjenesten om tiltak for bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Eksempler på dette er inngåelse av forpliktende samarbeidsavtaler, utvikling av IKT-basert kommunikasjon og systematisk arbeid med gjennomgående behandlingskjeder. Slike generelle rammebetingelser for samhandling vil også ha betydning for utvikling av en helhetlig og sammenhengende svangerskaps- og fødselsomsorg.

Det drives i dag en rekke fødestuer hvor helhet og kontinuitet ivaretas ved at de samme jordmødrene ivaretar svangerskapsomsorgen og bistår ved fødselen. Av disse er flere lokalisert i sykehus. Fra 2004 overtok de regionale helseforetakene drifts- og fagansvaret for fødestuene. Fødestuene er dermed de regionale helseforetakenes ansvar både faglig og økonomisk. Dette betyr imidlertid ikke at de regionale helseforetakene er gitt ansvar for å ivareta lovpålagte kommunehelsetjenesteoppgaver, men at svangerskapskontroll og helsestasjoner fortsatt er kommunenes ansvar. Fødestuene finansieres derfor av spesialist- og kommunehelsetjenesten i fellesskap. Finansiering og organisering varierer imidlertid fra sted til sted, avhengig av hvordan tilbud og ansvarsforhold er samlokalisert.

Finansieringsordningene må følge den etablerte ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Finansieringsordningene kan ikke i seg selv løse samhandlingsutfordringene på dette og andre områder hvor det er behov for nært samarbeid mellom tjenestenivåene. I bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene for 2006 er det stilt krav om at arbeidet med å utvikle sammenhengende behandlingskjeder i lokalsykehusene og innen lokalsykehusfunksjonen ved store sykehus skal igangsettes i 2006. Arbeidet med dette skal inngå i oppfølgingen av strategiarbeidet som ble påbegynt i 2005, og som rapporteres årlig og danner grunnlag for plan- og meldingsdelen i de årlige budsjettproposisjonene til Stortinget.