Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1222 (2005-2006)
Innlevert: 25.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Rundskriv G-06/2005 fra departementet sier: "Tilsvarende skal det ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fusjoner og omdanninger i henhold til andre lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger [...]" Mange omdanner i tillit til disse retningslinjer og møtes med forskjellig praksis i forhold til innkreving av tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved sorenskriverkontorene.
Mener justisministeren at det var lovgivers forutsetning at gebyr og avgift skulle innkreves på nytt i slike tilfelle?

Begrunnelse

I tillit til departementets uttalelse i rundskriv G-06/2005 har det blitt foretatt en rekke omdannelser hvor faste eiendommer fra personlig virksomhet og ANS har blitt overført til nystiftet aksjeselskap, til skattemessige verdier (kontinuitet), med hjemmel i skatteloven § 11-20. Eierforholdet har ikke endret seg på annen måte enn at i stedet for å eie bygninger, eier man aksjer. Svært ofte har det vært en eier av den/de faste eiendommene, og det er tilsvarende også ofte en eier av aksjene i det nystiftede aksjeselskap (den samme). Ved registrering av ny hjemmelsinnehaver (aksjeselskapet) i grunnboken har noen sorenskriverkontorer krevd tinglysingsgebyr og dokumentavgift, mens andre ikke har gjort det. Rettstilstanden på området synes derfor svært uklar, særlig ettersom departementet på den ene siden i sitt rundskriv sier at det ikke skal betales nye avgifter, mens det samme departement på forespørsel opplyser at man oppfatter Stortingets forutsetning som at det skal kreves inn avgifter på nytt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken skal det normalt betales et tinglysingsgebyr, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21. Videre skal det som hovedregel betales dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 6 og Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1.

Justisdepartementets rundskriv G-06/2005 innebærer at det ikke skal betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger i henhold til lovregler som bygger på selskapsrettslige kontinuitetsbetraktninger. I disse tilfellene vil det ikke anses å foreligge noen hjemmelsoverføring, og det skal derfor heller ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Grunnen er at det overdragende foretaket anses å fortsette i det overtakende foretaket.

Kontinuitetsprinsippet er en felles betegnelse på en rekke regler som forutsetter at det overtakende foretaket trer inn i det overtakende foretakets rettsforhold. Formålet med slike kontinuitetsbetraktninger er å lette gjennomføringen av fusjoner, fisjoner og omdanninger, noe som anses ønskelig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kontinuitet med hensyn til skatterettslige og avgiftsrettslige posisjoner er en viktig side av kontinuitetsprinsippet. I forhold til tinglysing er det imidlertid ikke tilstrekkelig at det i et konkret tilfelle kan konstateres kontinuitet i skattemessig eller regnskapsmessig henseende. Det må dreie seg om selskapsrettslig kontinuitet. Det betyr at man fortsetter i samme selskapsform og at det ligger et selskapsrettslig regelverk til grunn for disposisjonen.

Dersom grunnlaget er basert på et skatterettslig regelverk, slik som eksempelvis skattefri omdanning av personlig eid virksomhet til et nystiftet aksjeselskap, etableres i realiteten en ny selskapsform som rettslig sett ikke er noen fortsettelse av det overdragende foretaket. I slike tilfeller gjelder hovedregelen om at en hjemmelsoverføring av fast eiendom utløser dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Det har i denne forbindelse ingen betydning at virksomheten rent faktisk skal fortsette, eller at det foreligger kontinuitet i skatterettslig henseende.

Jeg er opptatt av at alle fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på selskapsrettslige kontinuitetsbetraktninger, behandles på samme måte i forhold til tinglysingsreglene. Rundskriv G-06/2005 sikrer dette. I disse tilfellene anses det ikke å foreligge noen hjemmelsoverføring. Det skal derfor heller ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger, anses som en hjemmelsoverføring og utløser plikt til å betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift.