Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2005-2006)
Innlevert: 25.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å hindre en fortsatt tapping av ressurser fra Sykehuset i Vestfold (SiV), fortsatt ekstreme utslag i sykefraværet ved sykehuset, og for å hindre at sykehusansatte på alle nivå slites fullstendig ut på grunn av økonomiske problemer?

Begrunnelse

Sykehuset i Vestfold er for tiden sterkt preget av kraftige nedskjæringer, store slitasjer på ansatte og en uoverkommelig dårlig økonomi. Sykehuset er sterkt underfinansiert, og statens manglende ansvar for 6. byggetrinn koster sykehuset årlig et beløp omkring 30 mill. kr. Statlige myndigheter har lovet gjentatte ganger å rette opp i denne feilen, men intet er skjedd. På grunn av de dårlige rammevilkårene for sykehuset slites ansatte sterkt. Omstillingsprosjekter og inntjeningsutfordringer har ført til at sykefraværet på enkelte sengeposter er ca. 18 pst. Sykehusets direktør sa forrige uke opp jobben.
Det er ganske forstemmende at SiV opplever enorme problemer forårsaket av at statlige myndigheter/statsråden ikke foretar seg noe for å rydde opp i tidligere og vedvarende synder hva gjelder finansieringsopplegget på SiV. Jeg er naturligvis kjent med at nær sagt alle sykehus sliter med dårlig økonomi på grunn av de rammevilkår flertallsregjeringens stortingsgrupper gir dem, men at enkelte sykehus påføres tilleggsbyrder som eksempelvis mangelfull finansiering av utbyggingsprosjekt vedtatt av fylkeskommunen med en finansieringsplan som ikke berørte sykehusdriften, er uakseptabelt.
Det er ikke tilstrekkelig å skylde på helseforetakene.
Dette er et nasjonalt politisk ansvar, og flere personer som i dag er medlemmer av Regjeringen har lovet å få dette på plass. Når Regjeringen ikke følger opp, går dette utover pasienter og tilsatte på en uakseptabel måte. Dette handler ikke bare om økonomi og balanse, men om konsekvensene for enkeltpersoner som kan være ganske dramatiske. For ikke å snakke om hva slik unnfallenhet gjør med folks oppfatning av sine tillitsvalgte i storting og regjering.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helseforetaksmodellen tilsier at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift innenfor vedtatte budsjettrammer i sin region. Inkludert i dette helhetlige ansvaret ligger styring og finansiering av underliggende helseforetak. Regjeringens og mitt ansvar er å legge til rette gode rammevilkår for de regionale helseforetakene. Dette har denne regjeringen fulgt opp, blant annet ved en økning av overføringene til sykehusene på 500 mill. kr i inneværende års statsbudsjett.

I begrunnelsen for spørsmålet uttaler representanten Anundsen: "Sykehuset er sterkt underfinansiert og statens manglende ansvar for 6. byggetrinn koster sykehuset årlig et beløp omkring 30 mill. kr." "Det er ganske forstemmende at SiV opplever enorme problemer forårsaket av at statlige myndigheter/statsråden ikke foretar seg noe for å rydde opp i tidligere og vedvarende synder hva gjelder finansieringsopplegget på SiV."

Til dette vil jeg anføre at finansieringsopplegg for 6. byggetrinn er blitt håndtert. I desember 2005 ble det avholdt et møte i mitt departement for å belyse situasjonen for Sykehuset i Vestfold HF. I møtet var både Helse Sør RHF og Sykehuset i Vestfold HF representert. I etterkant av dette møtet ble det foretatt analyser for å kartlegge inntekter og kostnader som direkte kunne henføres til 6. byggetrinn. Fra Helse Sør RHF er jeg er orientert om at Sykehuset i Vestfold HF fikk tilført midler fra Helse Sør for å dekke innflyttingskostnader til nytt sykehus i 2005, og at basisrammen i 2006 til sykehuset er økt med 40 mill. kr. De omstillingsutfordringer som Sykehuset i Vestfold HF står overfor, kan dermed ikke lenger relateres til manglende finansiering av utbyggingsprosjektet.

Stortinget har satt et balansekrav for de regionale helseforetakene i 2006. Dette gjelder også for Helse Sør RHF. Sykehuset i Vestfold RHF må ta sin del av de omstillinger som er nødvendig for å oppnå balanse i regionene. I min dialog med Helse Sør RHF er jeg blitt forsikret om at Helse Sør RHF vil sørge for at det ikke vil bli iverksatt tiltak i Vestfold som på en vesentlig måte vil gå utover pasientbehandlingen. Styring med bruken av ressursene er helt avgjørende for at man kan foreta de riktige faglige prioriteringene og sikre høyest mulig kvalitet på pasientbehandlingen, samt å gi de ansatte gode arbeidsforhold.

Når det gjelder sykefravær, viser de siste oppdaterte tall fra Helse Sør RHF et sykefravær på 6,4 pst. i Sykehuset Vestfold HF. Dette er høyt, men ikke ekstremt høyt, som representanten Anundsen uttaler. Jeg vet at Helse Sør og de underliggende helseforetak gjennom ulike tiltak og prosjekter arbeider bevisst for å redusere sykefravær og med å innfri målsettingen i IA-avtalen.