Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et EU-direktiv vil kunne medføre samordning av alle bomstasjoner i EU og i Norge. Sammen med en avtale Regjeringen har inngått med EU om satellittutstyr i alle nye biler fra 2009, gir dette grunnlag for totalovervåkning av alle sjåfører og alle biler også i Norge. Datatilsynet i Norge har bedt om at Stortinget får samlet informasjon om overvåkningssystemer i trafikken.
Vil satstråden, ev. i samarbeid med justisministeren, snarlig gi Stortinget en slik samlet fremstilling av bruk av elektronisk overvåkning i veitrafikken?

Begrunnelse

Enkeltvise tiltak som medfører bruk av ulike former for elektronisk overvåkning av trafikk på norske veier kan være godt begrunnet og gi åpenbare gevinster. I sammenheng og samlet kan imidlertid enkelttiltak innefor dette feltet føre til en fullstendig og detaljert overvåkning av bevegelsene til alle sjåfører og alle kjøretøy på veiene så vel i EU som i Norge. Det er derfor grunn til både å få belyst problemstillingen grundig og foreta en politisk avklaring av prinsipper som skal/bør gjelde for slik trafikkovervåkning, hvilket rammeverk (lover/forskrifter) som skal gjelde for enkeltvis bruk av satellitt- og overvåkningsteknologi innenfor veitrafikken samt hvordan slik bruk skal kontrolleres. Etter mitt syn bør Stortinget på en egnet måte ta stilling til dette. En snarlig fremlagt stortingsmelding utarbeidet i fellesskap av Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet bør etter mitt syn være en god måte. En slik melding bør også behandle spørsmål om behov for endring av norsk lov/regelverk for å beskytte norske borgere mot elektronisk overvåkning.
Stortinget bør også snarest informeres bedre av konsekvensene av EU-direktiv som Norge har akseptert og nye avtaler innenfor dette feltet som Regjeringen på vegne av Norge har inngått (Memorandum om Understanding - MoU) med EU.
Gjennom media er det kjent at Datatilsynet også ønsker at Stortinget får seg forelagt de konsekvenser og muligheter som systemene for trafikkovervåkning åpner for.
Jeg har for øvrig merket meg at Vegdirektoratet fra Samferdselsdepartementet skal være pålagt samarbeid med Datatilsynet om regelverk knyttet til slike ordninger, men at dette samarbeidet ser ut til å trenge bistand fra overordnet myndighet for å gi betryggende resultater i tråd med de tilsynsoppgaver som Datatilsynet faktisk er pålagt. Dette går jeg også ut fra at statsråden vil se nærmere på.
Jeg håper statsråden vil ta snarlig initiativ for å sikre at Stortinget får drøfte disse spørsmålene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: EØS-komiteen besluttet i møte 7. juli 2006 at EFC-direktivet (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF) skal innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Samferdselsdepartementet er i gang med å lage et utkast til en samtykkeproposisjon. Et utkast til proposisjon vil bli utarbeidet i samråd med berørte departementer. Det tas sikte på at en proposisjon blir lagt frem innen utgangen av 2006. Proposisjonen vil bli lagt frem av utenriksministeren.

Problemstillinger rundt personvern vil bli omhandlet i proposisjonen.