Skriftlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1229 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 04.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Hva vil statsråden bidra med for å redusere det sterkt økende sykefraværet ved Sykehuset i Vestfold (SiV), og hvordan kan de langsiktige utfordringene løses slik at de ansatte ikke slites i stykker på grunn av for dårlige rammevilkår fra statens side?

Begrunnelse

Sykehuset i Vestfold er preget av kraftige nedskjæringer, stor slitasje på ansatte og en uoverkommelig dårlig økonomi. Sykehuset er sterkt underfinansiert, og løfter om fullfinansiering av 6. byggetrinn fra flere av dagens statsråder under valgkampen er ikke oppfylt. Det alene koster sykehuset årlig ca. 30 mill. kr.
På grunn av de dårlige rammevilkårene sliter de ansatte sterkt. Omstillingsprosjekter og inntjeningsutfordringer har ført til at sykefraværet på enkelte sengeposter er ca. 18 pst. Sykehusets direktør sa i forrige uke opp jobben.
Situasjonen skyldes manglende oppfølging fra statlige myndigheters side og handler ikke først og fremst om økonomisk balanse, men om konsekvensene for enkeltpersoner som kan være ganske dramatiske.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Helseforetaksmodellen tilsier at de regionale helseforetakene, i dette tilfellet Helse Sør RHF, har et helhetlig ansvar for investeringer og drift innenfor vedtatte budsjettrammer i sin region. Inkludert i dette helhetlige ansvaret ligger styring og finansiering av underliggende helseforetak. Regjeringens og mitt ansvar er å legge til rette gode rammevilkår for de regionale helseforetakene. Dette har denne Regjeringen fulgt opp, blant annet ved en økning av overføringene til sykehusene på 500 mill. kr i inneværende års statsbudsjett.

I begrunnelsen for spørsmålet uttaler representanten Width:

"Sykehuset er sterkt underfinansiert og løfter om fullfinansiering av 6. byggetrinn fra flere av dagens statsråder under valgkampen er ikke oppfylt. Det alene koster sykehuset årlig ca. 30 mill. kr."

Til dette vil jeg anføre at finansieringsopplegg for 6. byggetrinn er blitt håndtert. I desember 2005 ble det avholdt et møte i mitt departement for å belyse situasjonen for Sykehuset i Vestfold HF. I møtet var både Helse Sør RHF og Sykehuset i Vestfold HF representert. I etterkant av dette møtet ble det foretatt analyser for å kartlegge inntekter og kostnader som direkte kunne henføres til 6. byggetrinn. Fra Helse Sør RHF er jeg er orientert om at Sykehuset i Vestfold HF fikk tilført midler fra Helse Sør for å dekke innflyttingskostnader til nytt sykehus i 2005, og at basisrammen i 2006 til sykehuset er økt med 40 mill. kr. De omstillingsutfordringer som Sykehuset i Vestfold HF står overfor, kan dermed ikke lenger relateres til manglende finansiering av utbyggingsprosjektet.

Stortinget har satt et balansekrav for de regionale helseforetakene i 2006. Dette gjelder også for Helse Sør RHF. Sykehuset i Vestfold RHF må ta sin del av de omstillinger som er nødvendig for å oppnå balanse i regionene. I min dialog med Helse Sør RHF er jeg blitt forsikret om at Helse Sør RHF vil sørge for at det ikke vil bli iverksatt tiltak i Vestfold som på en vesentlig måte vil gå utover pasientbehandlingen. Styring med bruken av ressursene er helt avgjørende for at man kan foreta de riktige faglige prioriteringene og sikre høyest mulig kvalitet på pasientbehandlingen, samt å gi de ansatte gode arbeidsforhold.

De ansatte i sykehusene er en viktig ressurs, og det er viktig at de omstillinger som gjennomføres skjer i dialog med de ansatte. Det er også stilt klare krav til helseforetakene om et lavt sykefravær. Jeg vet at Helse Sør og de underliggende helseforetak gjennom ulike tiltak og prosjekter arbeider bevisst for å redusere sykefravær og med å innfri målsettingen i IA-avtalen. Når det gjelder sykefravær ved Sykehuset Vestfold HF har det faktisk vært en positiv utvikling siden nyttår. Gjennomsnittlig er sykefraværet redusert fra om lag 8 pst. i januar til 6,4 pst. i august. Dette er fremdeles høyt, men ikke ekstremt høyt, som representanten Width uttaler.