Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1230 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 27.09.2006
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 06.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I strategi og prioritering ved utbygging av infrastruktur for nasjonal transport av henholdsvis gods og passasjerer fremkommer ulik informasjon om miljøforhold (energibruk og utslipp) ved bruk av ulike transportmidler. Det tyder på at begrepsbruk/statistikk ikke er entydig og klart definert. Særlig er det ulik informasjon om henholdsvis persontransport med jernbane og buss og godstransport med jernbane og bil.
Kan statsråden oppgi entydig definisjon på energibruk og utslipp for slike transportformer eller sørge for avklaring?

Begrunnelse

Konkurranseflatene i transportmarkedet er små. Vei- og banetransport har i stor grad hver sine oppgaver. Veitransporten er dominerende, og det meste av denne har intet alternativ. På den annen side er jernbane viktig for godstransport på en del hovedstrekninger mellom større byområder, og persontransport i byenes nærområder.
I den grad bruk av jernbane og vei for henholdsvis transport av personer og gods likevel holdes opp mot hverandre, er det viktig å sikre en nasjonalt riktig strategi og en nasjonal god prioritering slik at begrepene som brukes for å foreta prioritering er klart og entydig definert. Bare slik kan vi sikre at en slik sammenligning faktisk gjennomføres på en saklig korrekt måte og sikre at nasjonale samferdselsmessige prioriteringer blir best mulig og ikke basert på antagelser, påstander og "synsing".
Miljømessig vurdering knyttet til henholdsvis energibruk og utslipp av gasser/støv tillegges økende betydning i nasjonale prioriteringer, også inn i samferdselssektoren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er ikke sikker på hva det siktes til når det hevdes at det "[...] fremkommer ulik informasjon om miljøforhold (energibruk og utslipp) ved bruk av ulike transportmidler". Det er et grunnleggende problem at begreper som "transportmidler" og "bruk av transportmidler" ikke har noen entydig definisjon, som må være til stede for å kunne gi en entydig verdi for energibruk og utslipp. Selv for én type transportmiddel, for eksempel personbil, vil energibruk og utslipp variere. Modell, alder, vedlikehold, hvordan og hvor den brukes (by/landeveg og kø/ikke-kø) vil ha stor betydning for energibruk og utslipp. Det går an å lage gjennomsnittsverdier, men disse forutsetter en viss bilbestand og en viss type bruk. Disse underliggende forholdene vil endre seg over tid. Etter hvert som bilbestanden og bruken endres, bør også en gjennomsnittsverdi endres. Tilsvarende vil det være for andre transportmidler.

Hva som er riktig verdi vil også være avhengig av bruken. I tilknytning til eksempelet over vil det ikke være riktig å bruke gjennomsnittsverdier for hele landet, hvis problemstillingen gjelder en storby. Bruk av offisielle verdier i transportplanleggingen må ikke være en tvangstrøye. For meg er det viktigst at vi bruker anslag på energibruk og utslipp som er tilpasset problemstillingen.

Jeg vil også legge til at uavhengige forskere og utredere kan velge å bruke verdier etter sitt beste skjønn og tilpasset problemstillingen, uten at dette er noe som jeg eller andre medlemmer av Regjeringen kan eller bør blande oss bort i.