Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2005-2006)
Innlevert: 27.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 04.10.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Narvik-miljøet er det oppstått bekymring etter spekulasjoner om at det internt i Forsvaret foreligger planer om å fremme forslag om flytting av HV 16s distriktsstab bort fra Bjerkvik.
Kan forsvarsministeren forsikre om at hun ikke vil foreslå en slik flytting, og kan statsråden bekrefte at hun står bak Stortingets vedtak fra juni 2004, hvor det ble besluttet at distriktsstaben for HV 16 skulle lokaliseres til Bjerkvik i Nordland?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 234 (2003-2004) besluttet Stortinget våren 2004 å etablere 13 nye HV-distrikter og nye geografiske grenser, som erstatning for de tidligere 18 distriktene. Stortinget bestemte at ett distrikt omfattende Troms fylke og nordre del av Nordland skulle etableres med distriktsstab på Bjerkvik i Nordland. Stortinget fattet sitt vedtak for vel to år siden. Etter min oppfatning foreligger det ikke nå nye opplysninger eller andre argumenter som skulle tilsi at dette vedtaket har behov for noen ny vurdering.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. september 2006 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen vedrørende lokaliseringen av staben i Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 i Bjerkvik.

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), besluttet Stortinget bl.a. å etablere 13 nye HV-distrikter med distriktsstaber og nye geografiske grenser. Et distrikt omfattende Troms fylke og nordre del av Nordland fylke ble besluttet opprettet med distriktsstaben lokalisert til Bjerkvik i Narvik kommune. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) ble Stortinget orientert om at det nye distriktet skulle hete Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16.

Gjennom den omfattende omleggingen av Forsvaret de senere år, som ble startet opp under Stoltenberg I-regjeringen, er det gjennomført en rekke viktige tiltak som har bidratt til å skape et bedre norsk forsvar. En større andel av Forsvarets ressurser har blitt rettet inn mot den operative virksomheten. Den nasjonale operative beredskap er styrket, og norske styrkebidrag til operasjoner i utlandet er relevante og av høy kvalitet.

Like viktig som de konkrete tiltak som Stortinget har vedtatt, er den retning som er pekt ut for Forsvaret og dets fremtidige utvikling. Regjeringen vil derfor videreføre hovedtrekkene i den omstillingsprosessen som ble startet opp under Stoltenberg I-regjeringen, og som er bredt forankret i Stortinget. Dette betyr at lokaliseringen av staben i HV 16 ligger fast i inneværende periode.

Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe konkret om hvilke baser og leire som det eventuelt kan bli aktuelt å foreslå lagt ned eller flyttet etter at inneværende langtidsperiode er over, dvs. fra 2009. Det er ikke foretatt noen politisk vurdering eller behandling av Forsvarets basestruktur og geografiske lokalisering utover inneværende langtidsperiode. Slike vurderinger vil inngå som en naturlig og viktig del av grunnlagsarbeidet for neste langtidsplan. Som et ledd i denne prosessen har Regjeringen oppnevnt Forsvarspolitisk utvalg, og forsvarssjefen har startet opp sine militærfaglige vurderinger om Forsvarets langsiktige utvikling. Anbefalingene planlegges ferdigstilt høsten 2007, og vil deretter bli vurdert nærmere i departementet som et viktig ledd i forberedelsen av kommende langtidsplan.

I arbeidet med den nye langtidsplanen vil Regjeringen legge til grunn en helhetlig tilnærming og tilstrebe løsninger som i størst mulig grad dekker Forsvarets behov. Dette gjelder både hensynet til å sikre robuste og bærekraftige fagmiljøer og evnen til raskt å kunne være til stede med relevante kapasiteter der det er behov.