Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1234 (2005-2006)
Innlevert: 27.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Avisa Nordlys 27. september 2006 søkte Norges Fiskarlag den 21. august skriftlig om 3 dagers utsettelse på høringsfristen til strukturmeldingen. Fiskarlaget fikk avslag på sin søknad, grunnet den videre behandling av saken. Mandag 25. september ringte LO og ba om å få utsettelse fra 2. til 10. oktober, noe som ble innvilget straks.
Hvorfor forskjellsbehandler statsråden Norges Fiskarlag og LO i denne saken, og hvorfor ble ikke Norges Fiskarlag orientert om at LO hadde fått utsatt høringsfristen fra 2. til 10. oktober?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Strukturutvalget overleverte sin utredning den 19. august 2006, og NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten ble sendt på høring den 21. august med høringsfrist 2. oktober. I brev til fiskeri- og kystdepartementet, datert 21. august, søkte Norges Fiskarlag om utsatt høringsfrist. Av hensyn til den videre behandlingen av saken valgte jeg på dette tidspunktet å ikke innfri dette ønsket.

I løpet av høringsperioden har det imidlertid kommet flere henvendelser om utsettelse av høringsfristen. Da også LO ba om forlenget høring, valgte jeg etter en helhetsvurdering å utsette høringsfristen for samtlige høringsinstanser til den 10. oktober 2006. Bakgrunnen for denne beslutningen var altså at flere sentrale organisasjoner i løpet av høringsperioden gav uttrykk for at de trengte noe lengre tid til å behandle de relativt omfattende og komplekse spørsmål og forslag som ligger i NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten. Således var henvendelsen fra Norges Fiskarlag alene ikke tilstrekkelig grunn til å utsette høringsfristen, men bildet endret seg som følge av at flere organisasjoner viste seg å være i samme situasjon.

Mandag 25. september 2006, samme dag som beslutningen om å utsette høringsfristen ble fattet, ble Norges Fiskarlag orientert om dette.