Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1235 (2005-2006)
Innlevert: 27.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 05.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Innst. S. nr. 205 (2005-2006) fremmet Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre bl.a. følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen foreta en ny og utvidet avgrensing for mva. på hytteutleie og fremlegge dette for Stortinget i budsjettet for 2007."

Vil statsråden ta initiativ til å fjerne den konkurranseulempe som mva.-systemet påfører hytteutleie næringen, og når tar ev. statsråden sikte på å kunne fremme slikt forslag overfor Stortinget?

Begrunnelse

Økt satsing på reiselivsnæringen er et omforent politisk mål i Norge. I flere deler av landet er det behov for økte investeringer innen næringen. Siden reiselivsnæringen er mangesidig, vil behovene for satsing, utvikling og investeringer være ulike. I dag påpeker flere i næringen at ordningen med to momssatser på nær samme produkt (hotell, camping og hytte/rorbu) oppleves som konkurransevridende. Vi finner flere eksempler på selskaper som ønsker å bygge rorbuer/utleiehytter i distriktsnorge, men som kvier seg med å investere pga. dagens to momssatser, som virker diskriminerende og investeringshemmende. Flere i reiselivsnæringen hevder at vi i dag har to forskjellige momssatser på ett og samme produkt (overnatting) og at ordningen demper behovet for økte investeringer i deler av landet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. som Innst. S. nr. 205 (2005-2006) omhandler, fremgår det at plikten til å betale merverdiavgift ved utleie av hytter, ferieleiligheter og/eller annen fritidseiendom først vil oppstå når virksomheten også driver hotellvirksomhet og lignende virksomhet og/eller utleie av fast eiendom til camping. Hovedregelen er altså at all utleie av fritidseiendom faller utenfor merverdiavgiftsområdet, men at det likevel kan komme innenfor så lenge det drives i tilknytning til hotelldrift e.l.

Som det fremgår av ovennevnte proposisjon er bakgrunnen for innstrammingen avgrensningsproblemer, herunder små kontrollmuligheter, og ikke gode nok uttaksbestemmelser/justeringsbestemmelser i merverdiavgiftsregelverket. Det ble under arbeidet med innstrammingen sett på muligheten for å likebehandle all utleie av fritidseiendom. For å ikke gjeninnføre en del av avgrensningsproblemene hotellene mv. ble kvitt ved at overnatting kommer inn i merverdiavgiftsområdet, ble imidlertid grensen for når utleie av fritidseiendommer skal merverdiavgiftsbelegges satt som beskrevet ovenfor. Dette er ikke en optimal løsning, og som du ser av forarbeidene til lovendringen, vil departementet vurdere å foreslå en utvidelse av merverdiavgiftsområdet når egnete uttaks- justeringsbestemmelser er på plass. Det siktes blant annet til endrete uttaks- og justeringsbestemmelser.

Finansdepartementet har tidligere varslet at det jobbes med sikte på at forslag om endrete uttaks-/justeringsbestemmelser i merverdiavgiftssystemet vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vinteren 2006/2007. Arbeidet med å se nærmere på om det er mulig å oppnå en merverdiavgiftsmessig likebehandling av utleie av fritidseiendommer vil gjøres når endrete uttaks-/justeringsbestemmelser er vedtatt. Det er for tidlig å si noe sikkert om når et slikt arbeid eventuelt vil fremmes overfor Stortinget, men arbeidet vil ha høy prioritet.