Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2005-2006)
Innlevert: 28.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 05.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus står i fare for å bli nedlagt. Tilbudet er en svært viktig del av det samlede akuttmedisinske tilbudet i Rogaland.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette tilbudet ikke blir svekket?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nevrokirurgi er en høyspesialisert funksjon som krever spisskompetanse og et visst behandlingsvolum for å sikre en god kvalitet i behandlingen. I prinsippet bør denne type behandling utøves ett sted i en helseregion. Jeg legger vekt på at det er pasientenes behov for god behandlingskvalitet som skal være førende i saker som gjelder arbeidsfordeling og samarbeid mellom sykehus. Særlig viktig er dette for de høyspesialiserte funksjonene i et land med en relativt sett liten befolkning, som i Norge. Organisatoriske tilpasninger kan gjøres for å få til desentraliserte løsninger også innen de høyspesialiserte tjenestene, men de må ikke gå på bekostning av behandlingskvaliteten og behovet for å opprettholde robuste fagmiljøer på disse sårbare områdene.

I Helse Vest er nevrokirurgi etablert som en regionsfunksjon ved Helse Bergen HF. I 2002 vedtok imidlertid Helse Vest RHF en oppgavefordeling innen nevrokirurgi, der virksomheten skulle organiseres i en samarbeidsmodell mellom Helse Bergen, som er tillagt regionfunksjonen, og Helse Stavanger, som skulle ivareta akuttfunksjonen og enkelte andre funksjoner. Det har vært omfattende prosesser i Helse Vest knyttet til arbeidsdelingen og samarbeidet mellom de to nevrokirurgiske avdelingene ved Helse Stavanger og Helse Bergen.

Styret i Helse Vest RHF vedtok i mars 2005 på ny en funksjonsfordeling mellom de to sykehusene. Styrevedtaket legger til grunn at de nevrokirurgiske avdelingene skal samarbeide tett, og at Haukeland Universitetssjukehus (HUS), som har regionsfunksjonsansvaret, har et systemansvar for den nevrokirurgiske virksomheten i regionen. Styrevedtaket innebærer en sterk integrering av de to avdelingene.

På bakgrunn av styrevedtaket utarbeidet de to helseforetakene i samarbeid en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen inneholder 3 hovedkomponenter:

1. En intensjonsdel der de to avtalepartene gir uttrykk for fordelene med en avtale, og forplikter seg til samarbeid til beste for befolkningen på Vestlandet.

2. En faglig del som omtaler oppgavefordeling, peker på systemansvaret (hvem som har ansvar for det faglige samarbeidet), og som omtaler det faglige samarbeidet med hospitering, deltaking i hverandres aktiviteter etc.

3. En administrativ del som omhandler rekrutteringsansvar, tilsetting og vaktsamarbeid.

Ifølge avtalen har Helse Bergen HF et systemansvar for begge avdelingene og ansvar for vaktberedskap i Helse Stavanger HF. Samarbeidsavtalen skal sikre et nevrokirurgisk akuttilbud både til voksne og barn ved Helse Stavanger HF. I tillegg legger den grunnlaget for annen nevrokirurgisk virksomhet i Stavanger, spesielt innen rygg- og nakkeoperasjoner, samt et poliklinisk nevrokirurgisk tilbud.

Det er nå vansker knyttet til oppfølging av samarbeidsavtalen. Helse Bergen HF har ikke maktet å oppfylle sin del av avtalen om å dekke deler av vaktberedskapen og dagtjenesten i Stavanger, og det har vært problemer knyttet til etterlevelse av henvisning av barn med nevrokirurgiske sykdommer til Helse Bergen HF. Det største problemet er knyttet til bemanningen ved Helse Stavanger HF. Dette skyldes en vanskelig rekrutteringssituasjon for den nevrokirurgiske virksomheten både i Bergen og Stavanger. De administrerende direktørene i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF har, på tross av omfattende dialog, ikke klart å finne en løsning på bemanningsproblemet. Helse Vest RHF har tatt problemet opp med Helse Bergen HF, og det har nå delvis lykkes Helse Bergen HF å få til en løsning der nevrokirurger fra Universitetssykehuset i Nord-Norge tar vakter ved avdelingen i Stavanger.

Jeg legger til grunn at det er en målrettet og tett oppfølging av denne saken, for å få den gjeldende samarbeidsavtalen mellom helseforetakene til å fungere tilfredsstillende. Helse Vest framholder at den beste løsningen er å løse bemanningsproblemet med vikarordning på kort sikt, og fast ansatte på lengre sikt. Det er også meldt at det vil bli vurdert å engasjere internasjonale fagfolk for å gjennomføre en ny brei faglig vurdering, med brukerutvalgene inkludert i prosessen, som grunnlag for oppfølging av funksjonsfordelingen mellom sykehusene. Jeg har tillit til at Helse Vest arbeider videre med denne saken for å sikre pasientene i regionen en optimal løsning.