Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2005-2006)
Innlevert: 28.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 04.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En student med dokumentert dysleksi gjennomfører tiltak under yrkesrettet attføring og er helt avhengig av hjelpemidler for å kunne gjennomføre studiet. Søknad om hjelpemidler er sendt Hjelpemiddelsentralen, og NAV har bekreftet behovet i brev til dem i juli. På tross av gjentatte purringer gir de ikke svar. Dette er helt uholdbart for en student som mer enn andre trenger å følge undervisningen fra første stund.
Hva vil statsråden gjøre for at denne og andre slike saker løses raskt?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Personer under yrkesrettet attføring kan få stønad til hjelpemidler under utdanning fra folketrygden. Det er hjelpemiddelsentralene som gjør vedtak og låner ut utstyr.

Støtten er avgrenset til praktisk tilrettelegging, og gjelder ikke pedagogiske tiltak. Man kan heller ikke få støtte til hjelpemidler som er av en slik art at de er å anse som ordinært utstyr for alle studenter ved det aktuelle lærestedet. Hjelpemidlet må ha en klar sammenheng med funksjonsnedsettelsen, og det må gjøres en individuell vurdering av om det er nødvendig og hensiktsmessig for å kunne gjennomføre utdanningen.

I henhold til Mål og prioriteringer i den tidligere trygdeetaten, nå arbeids- og velferdsetaten, skal 80 pst. av søknadene om hjelpemidler avgjøres innen én måned. Noen av søknadene krever imidlertid en mer omfattende saksbehandling, for eksempel utredning fra fagpersonell. Saksbehandlingstiden for disse sakene er i Mål og prioriteringer satt til maksimum seks måneder. Hjelpemidler for dyslektikere er ikke antatt å være av en slik karakter.

Selv om jeg har forståelse for at dette kan synes som en lang ventetid når man som student har behov for et hjelpemiddel, er det dessverre i praksis ikke mulig å ha en så stor saksbehandlingskapasitet i etaten at en kan unngå at det noen ganger blir noe ventetid. Det er derfor viktig at man søker så snart man har fått tilsagn om studieplass.