Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1243 (2005-2006)
Innlevert: 29.09.2006
Sendt: 03.10.2006
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 13.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Sosialistisk Venstreparti fikk mange lovord fra fagbevegelsen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter Landsstyremøtets uttalelse om gasskraftverk nylig. Situasjonen for Statoil Mongstad er likevel like uklar vedrørende hvilke rammebetingelser de får for sitt gasskraftverk. Tatt i betraktning Regjeringens egen fremdriftsplan for CO2-rensing på Kårstø, så vil et krav om parallell utbygging av gasskraft og CO2-rensing på Mongstad trolig utsette prosjektet med minst 5 år.
Kan statsråden forsikre om at særnorske CO2-krav ikke stopper Mongstad-prosjektet fra realisasjon?

Begrunnelse

Regjeringspartiet Sosialistisk Venstreparti krever at Statoil skal forplikte seg økonomisk og juridisk til å bygge CO2-renseanlegg parallelt med et gasskraftverk på Mongstad. Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken bekrefter i Dagsavisen 26. september at dette må tolkes som at utbyggingen av gasskraftverket bør utsettes til rensing kan bygges samtidig. På Kårstø jobber Regjeringen med å bygge et testanlegg for CO2-rensing for gasskraftverket. Regjeringen har som mål at renseanlegget skal ferdigstilles i løpet av 2009.
Når Regjeringen selv omtaler anlegget som et testanlegg, så må det tolkes som en innrømmelse at teknologien ikke er ferdig til bruk. Statsråden påpeker da også i svar på skriftlig spørsmål nr. 1143 at "Teknologien som brukes i slike absorpsjons anlegg må oppskaleres, utvikles og tilpasses for å tilfredsstille forholdene på Kårstø".
Jeg vil anta at det er liten grunn til å bygge en tro kopi av et testanlegg før testanlegget har vært i drift og blitt evaluert. Først når vi vet om testanlegget har vært en suksess, vil det være grunnlag for å beslutte om det skal "kommersialiseres". Jeg vil anta at en slik evaluering av Kårstø tidligst vil være gjort i 2011.
Ergo - i beste fall vil man med Regjeringens eget CO2-renseprosjekt kunne ta en ny investeringsbeslutning for CO2-rensing på andre gasskraftverk i 2011. Det er 2 år etter at gasskraftverket på Mongstad er planlagt ferdigstilt. Gitt ca. 3 års byggetid for renseanlegget, så innebærer det at CO2-rensing på Mongstad vil være realistisk tidligst i 2014. Det gir et tidsgap på 5 år.
Basert på Lysbakkens egen presisering av SVs politikk, så vil Mongstad altså utsettes 5 år for å tilfredsstille Sosialistisk Venstreparti.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1243 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen rettet til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Spørsmålet er oversendt Miljøverndepartementet som ansvarlig myndighet for utslippstillatelsen til Statoil for Energiverk Mongstad.

Jeg viser til spørsmål nr. 1140 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen og mitt svar av 11. september 2006 knyttet til utslippstillatelsen.

Søknaden om utslippstillatelse er fortsatt under behandling, men jeg kan opplyse om at saken nå er inne i en sluttfase.