Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1245 (2005-2006)
Innlevert: 29.09.2006
Sendt: 03.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 1143 fra representanten Ketil Solvik-Olsen. Statsråden gir en grei beskrivelse av utfordringer som foreligger i prosjektet, men unnlater ved en inkurie å besvare essensen i spørsmålet, nemlig hvordan prosessen med CO2-rensing på Kårstø ligger an i forhold til målsettingen om å ha alt ferdig i løpet av 2009. Jeg ber derfor statsråden gi et konkret svar.
Er fremdriften i prosjektet "on track" til å nå Regjeringens målsetting om CO2-rensing på Kårstø i løpet av 2009?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen varslet i Soria Moria at arbeidet med et renseanlegg på Kårstø skulle starte snarest, og at staten ville bidra økonomisk til dette. Naturkraft har i dag alle nødvendige tillatelser til bygging av gasskraftverket på Kårstø, og arbeidet med kraftverket er allerede godt i gang.

Regjeringen har startet forarbeidet til realiseringen av et anlegg for CO2-fangst på Kårstø. Blant annet er det behov for større sikkerhet i forhold til kostnader og tidsløp for konkret prosjektering, utbygging og drift av et renseanlegg. På bakgrunn av dette ble NVE tidlig i 2006 bedt om å innlede en prosess med aktuelle leverandører for å kartlegge hvilke betingelser som kan gis for et renseanlegg tilpasset Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø. NVEs arbeid er nå godt i gang, og leverandørene arbeider i disse dager med konseptstudier. En rapport fra NVE ventes ferdig i løpet av 2006.

I statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen å bevilge 720 mill. kr til CO2-håndtering. Av den foreslåtte bevilgningen er anslagsvis 680 mill. kr knyttet til arbeidet med etableringen av renseanlegget på Kårstø. Midlene vil gå til å videreføre NVEs arbeid og bringe prosjektet inn i en ny fase med detaljert prosjektering med sikte på å ha anlegget ferdig i 2009.

Det arbeides også med etableringen av en juridisk ansvarlig enhet som kan stå ansvarlig for anbud og innkjøp, bygging, drift og eierskap av anlegget.