Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1247 (2005-2006)
Innlevert: 29.09.2006
Sendt: 03.10.2006
Besvart: 09.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I Adresseavisen 29. september slår klinikksjef Geirmund Unsgard ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital fast at bare de aller sykeste får hjelp. De som får operasjon i år, er kreftsyke og blødende med behov for akutt hjelp. Vi må skyve på de pasientene som kan overleve uten behandling. Situasjonen ved St. Olavs Hospital er nå ute av kontroll og skaper engstelse i en hel region.
Vil statsråden ta aktive skritt for at det ryddes opp og be fylkeslegen gå gjennom denne saken og vurdere krisen i sin helhet og om en nå skjærer ned slik at helseloven brytes?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene skal sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i egen region. For å oppnå dette må tjenestene være tilgjengelige, ha tilstrekkelig kapasitet og holde god kvalitet. Statens helsetilsyn fører kontinuerlig tilsyn med at pasientene tilbys slike tjenester.

Helse Midt-Norge RHF har orientert meg om at sykehusledelsen ved St. Olavs Hospital HF legger til grunn at det medisinske forsvarlighetskravet ivaretas i de pågående omstillingsprosessene. Dette gjelder også de pasientene som avisartikkelen omfatter. Det understrekes fra Helse Midt-Norge RHFs side at pasienter som ikke kan vente på behandling, også i framtida vil få behandling innen forsvarlig tid.

Tiltakene ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF anses for å være innenfor helseforetakets beslutningsmyndighet og er derfor behandlet av styret. Jeg har tillit til at styrene både ved helseforetaket og det regionale helseforetaket innretter virksomheten slik at kravene som stilles om forsvarlig virksomhet, riktig prioritering og god styring med bruken av ressursene blir ivaretatt.

Dette ansvaret krever riktige faglige prioriteringer og god styring med ressursbruken. I prioriteringsforskriften slås det fast at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp når vedkommende har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes, når pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. For å oppnå de økonomiske resultatkravene som er stilt til St. Olavs Hospital HF i år og neste år, må helseforetaket ha god styring med tiltak som kan gi resultatforbedring. Forpliktelsene i pasientrettighetsloven ligger fast, likeså at de regionale helseforetakene skal sørge for at pasientene tilbys behandling. Samtidig er det ikke akseptabelt at helseforetakene bruker mer ressurser enn det som bevilges av Stortinget.

Jeg mener denne regjeringen har tatt tak i de finansielle utfordringene i spesialisthelsetjenesten på en skikkelig måte. Det ble bevilget 500 mill. kr mer til sykehusene gjennom St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), og 100 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett, hvor Helse Midt-Norge RHF fikk 40 mill. kr. Det ble også utbetalt 2,9 mrd. kr til utbyggingen ved St. Olavs Hospital HF i desember 2005. I tillegg fikk Helse Midt-Norge RHF utsatt kravet om å komme i økonomisk balanse til 2007, jf. foretaksmøte 1. juni 2006.

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) foreslår regjeringen å bevilge 558,4 mill. kr mer i 2007 til byggeprosjektene Nye Ahus HF, nytt St. Olavs Hospital HF og nytt forskningsbygg ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Videre foreslås det å bevilge 256 mill. kr mer sammenliknet med saldert budsjett 2006 til å rette opp skjevfordelingene mellom de regionale helseforetakene. Av disse midlene tildeles Helse Midt-Norge HF 88 mill. kr.