Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1246 (2005-2006)
Innlevert: 29.09.2006
Sendt: 03.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Anser nærings- og handelsministeren at avtalen av 13. september 1988 mellom staten og Norsk Hydro AS angående omstillingsplaner ved Hydro Rjukan er oppfylt av partene, eller mener statsråden at de forhold som Tinn kommunestyre gjennom ordføreren har formidlet om brudd på avtalen, er reelle?

Begrunnelse

Tinn kommune, ved ordfører Erik Haatvedt, har i media og gjennom korrespondanse med Norsk Hydro AS og Næringsdepartementet gitt uttrykk for at de mener at forpliktelsene som ligger i konsesjonsavtalen av 1988, ikke er oppfylt.
Det har det siste året vært møter mellom partene, uten at man kan si at det er en felles forståelse av om avtalens punkter er oppfylt. Det er derfor av betydning å få vite hva som er statsrådens vurdering av dette.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Nærings- og handelsdepartementet har siden saken ble tatt opp av Tinn kommune i 2004 gjort juridiske vurderinger av om Hydro har oppfylt avtalen fra 1988 mellom den norske stat ved Næringsdepartementet og Norsk Hydro AS om omlegging av virksomheten ved Hydro Rjukan. Departementet sendte 20. september 2004 et brev til Tinn kommune med juridiske vurderinger av forpliktelsene i avtalen.

Tinn kommune har hatt innsigelser mot departementets vurderinger i brevet fra september 2004, og har redegjort nærmere for sine synspunkter på avtalen i møter med politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet den 19. januar 2006 og 8. mai 2006.

Dette er en sak som krever grundige vurderinger.

Jeg ser det som positivt at det er konstruktiv kontakt mellom Tinn kommune og Hydro om framtidsrettet næringsutvikling i kommunen. Jeg vet at Tinn kommune blant annet har besøkt Høyanger for å bli nærmere orientert om de løsningene som er valgt der. Jeg håper Tinn kommune og Hydro på dette grunnlaget finner fram til mulige modeller for framtidig næringsutvikling i Tinn kommune.