Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Den siste tids avklaring i regjeringspartiene om bygging av energivarmeverk på Mongstad uten CO2-håndtering har aktualisert en avklaring om dimensjonen på rørledningen mellom Kollsnes og Mongstad. Flere instanser har klaget på konsesjonen og pekt på mulighetene for industriell utvikling basert på bruk av naturgass i regionen dersom kapasiteten på røret utvides til 12".
Vil Regjeringen bidra til å få disse mulighetene realisert i forbindelse med endelig godkjenning av rørledningen.

Begrunnelse

Undertegnede har ved flere anledninger tatt opp realiseringen av et energivarmeverk på Mongstad med statsråden, herunder økt rørkapasitet mellom Kollsnes og Mongstad, slik at dette kan bidra til ny industrivirksomhet i Hordaland og Sogn og Fjordane.
På petroleumsseminar i Florø i januar i år uttalte statsråden, ifølge Firdaposten, seg positiv til å lage en røravstikker fra en eventuell ledning til Mongstad opp til Sløvåg.
Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, Hordaland Olje og Gass, Mongstad Vekst har i lengre tid arbeidet med å utrede mulighetene for å bruke naturgass også til andre industrielle formål ved eventuell bygging av energiverk på Mongstad. En slik utnyttelse innebærer imidlertid at røret fra Kollsnes til Mongstad utvides fra 10" til 12". Kostnaden ved dette er anslått til om lag 100 mill. kr.
Det siste året har det også vært arbeidet med konkrete industriplaner både i Sløvåg og Lutelandet.
I Sløvåg planlegges LNG-anlegg i kombinasjon med bunkringsanlegg ved servicekaiene for tanktrafikk. BKK har presentert planer om kogenereringsanlegg og gasskraftverk, ev. lokalisert til Sløvåg, Mongstad eller Kollsnes. På Lutelandet er det planer om utbygging basert på prosessering av gass, CO2 og mineraler.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Statoil søkte i juni 2005 om konsesjon for gassrørledning Kollsnes-Mongstad, som inngår i planer for prosjektet Energiverk Mongstad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i konsesjonsbehandlingen vurdert det dit hen at et 10'' rør med operasjonstrykk på 200 bar vil kunne dekke behovet for gassleveranser til Energiverk Mongstad og de potensielle, kjente kundene. NVE har gitt konsesjon til en gassrørledning med dimensjon inntil 12'' og operasjonstrykk på 200 bar. Det er dermed opp til Statoil å velge diameter på røret.

Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Øygarden kommune har klaget på NVEs konsesjonsvedtak, blant annet på bakgrunn av dimensjonen på gassrøret og bedt om at det blir satt krav om at røret skal være 12''. Klagen ligger for tiden til behandling i Olje- og energidepartementet.

Det eksisterer en PSO-tilskuddsordning til naturgass infrastruktur som forvaltes av Enova. Det kan søkes om tilskudd til en eventuell utvidelse av røret for å dekke framtidige behov gjennom denne ordningen. Tilskudd gjennom Enova vil kreve dokumentasjon av kundegrunnlag.