Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:2 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I folkeavstemningen 25. september 2006 sa 91,6 pst. av Nesoddens befolkning nei til fortsatt deponering av giftholdig slam ved Malmøykalven. Et klart flertall i kommunestyret (SV, Ap, KrF og RV) har vedtatt å oppheve reguleringsplanen for deponiet.
Hva vil miljøvernministeren foreta seg som følge av dette?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Høybråten viser til resultatet fra folkeavstemningen i Nesodden kommune, der et klart flertall sa nei til fortsatt deponering ved Malmøykalven. Høybråten spør hva miljøvernministeren vil gjøre med dette.

Oppryddingen i forurenset sjøbunn i Oslo er et stort løft for å få bedre forhold for livet i sjøen. Sjøbunnen i Oslofjorden er forurenset med miljøgifter som stammer fra utslipp fra tidligere tiders aktiviteter. Disse forurensningene utgjør en trussel mot dyr og planter i sjøen, og ligger i dag utildekket og tilgjengelig for opptak i fisk og planter. Forurensningene spres også gjennom oppvirvling fra båttrafikken i fjorden. Arbeidet som nå foregår innebærer at store områder med forurenset sjøbunn dekkes over med rene masser. Der det er for grunt til tildekking, tas forurensede bunnmasser opp helt ned til rene underliggende lag. Bunnmassene legges deretter kontrollert ned i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, og vil bli dekket over med rene masser der. Oppryddingen vil føre til at store mengder miljøgifter blir tatt ut av sirkulasjon, slik at de ikke lenger kan tas opp av dyr og planter i sjøen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt tillatelser til etablering av et dypvannsdeponi, til å ta opp (mudre) forurensede masser og til å deponere massene. Tillatelsene er basert på grundige faglige utredninger og vurderinger fra vår fremste faglige ekspertise. Løsningen som er valgt støttes også av miljøvernorganisasjonene Norges naturvernforbund og Natur og ungdom. Med tillatelsene fra SFT har tiltakshaver (Oslo havn) gjennom lovlig fattede vedtak fått en rettighet til å ta opp og deponere de forurensede massene i deponiet ved Malmøykalven.

SFT har satt strenge krav i tillatelsene til måten oppryddingsarbeidet skal gjennomføres på, og det er etablert et omfattende kontroll- og overvåkingsprogram. SFT gjennomfører i tillegg grundige kontroller av arbeidene, såkalte systemrevisjoner. Disse undersøkelsene viser samlet at arbeidet går godt og at det ikke er spredning fra mudringen eller deponeringen utover de grensene som er satt. Jeg har tillit til det grundige forarbeidet som er gjort, og til at deponeringen foregår som forutsatt.

Nesodden kommune gjennomførte en folkeavstemning 25. september 2006, hvor folket skulle stemme for eller mot opphevelse av den vedtatte og stadfestede reguleringsplanen som regulerer sjøområdet ved Malmøykalven til spesialområde - dypvannsdeponi. Resultatet ble 91,5 pst. mot deponiet, med en valgdeltakelse på 35,7 pst.

På bakgrunn av folkeavstemningen har kommunestyret vedtatt å sette i gang ny planprosess for omregulering av området. En omregulering vil i seg selv ikke kunne stanse deponeringen, som er en lovlig igangsatt virksomhet. Dersom det kommer innsigelser til omreguleringen, kan saken komme til Miljøverndepartementet til avgjørelse. Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere denne siden av saken ytterligere nå.