Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:4 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Regjeringa har i lang tid hatt til vurdering opprettelsen av en eventuell nasjonalpark på øya Seiland i Vest-Finnmark.
Hvor står saken i dag, og når kan det forventes en avgjørelse i saken?

Begrunnelse

Fylkesmannen i Finnmark sendte forslaget om Seiland nasjonalpark ut på høring til lokale parter i oktober 2003. De fleste høringsinstansene var positive til opprettelse av Seiland nasjonalpark. Fylkesmannens tilråding ble sendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) i mars 2004. Fylkesmannen tilrådde opprettelse av nasjonalparken med en viss endring av grensene i forhold til det opprinnelige forslaget. Det har vært utført en konsekvensutredning om innvirkningen av en nasjonalpark på reindrifta på øya og fylkesmannen mener å ha utformet verneforskriftene slik at de ikke vil medføre vesentlige restriksjoner på reindrifta i området. Fylkesmannen vil dessuten legge opp til et nært samarbeid med de berørte reinbeitedistrikt om forvaltningen.
DN sendte så saken på sentral høring i mai 2004. DN har oppsummert saken og oversendte sin tilråding til Miljøverndepartementet i januar 2005. I henhold til "Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget", fastsatt 11. mai 2005, ble det avviklet et konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Miljøverndepartementet i august 2005. Det har dessuten i februar 2006 blitt avholdt et møte mellom fylkesmannen og de berørte reinbeitedistrikt.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Som Lysklætt korrekt påpeker, oversendte Direktoratet for naturforvaltning sin anbefaling om opprettelse av Seiland nasjonalpark til Miljøverndepartementet i januar 2005.

Saken er nå under behandling i departementet på vanlig måte.

Jeg viser til at i statsbudsjettet for 2007 som ble lagt fram sist fredag, er det opplyst at Seiland nasjonalpark er en av de sakene som er planlagt vedtatt i løpet av høsten 2006 og i 2007. Opprettelse av Seiland nasjonalpark er høyt prioritert i denne forbindelse.