Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:7 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I svar fra statsråden, datert 7. september 2006, på skriftlig spørsmål nr. 1125 fra undertegnede om offentliggjøring av ekstern kvalitetssikringsrapport av Fv 107 Jondalstunnelen i Hordaland, ble det opplyst at saken var vurdert på nytt og at rapporten likevel kunne offentliggjøres. Det ble tatt forbehold om at dette ville skje i samråd med Vegdirektoratet. Det er snart gått én måned etter at svar ble gitt.
Er KS2-rapporten fra Terramar AS om Fv 107 Jondalstunnelen nå klar til offentliggjøring?

Begrunnelse

Jeg hitsetter konklusjonen i statsrådens svarbrev, datert 7. september 2006:

"Jeg har vurdert saken på nytt, og kommet til at rapporten likevel bør kunne vurderes offentliggjort, men først etter at Samferdselsdepartementet i samråd med Vegdirektoratet har gjennomgått rapporten med sikte på å vurdere om enkelte deler av rapporten likevel bør unntas fra offentlig innsyn ut fra anbudskritiske forhold og målet om en forsvarlig gjennomføring av økonomistyringen ved vedkommende prosjekt. En slik vurdering vil bli foretatt raskt."

Jeg antar at ca. én måned er tilstrekkelig for at Samferdselsdepartementet kan foreta en "rask" avklaring av om det skulle være deler av rapporten som ikke kan offentliggjøres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Praksis ved offentliggjøring av kvalitetssikringsrapporter (KS2), med unntak av ved OPS-prosjekter, innebærer at rapportene skal åpnes for offentlig innsyn så snart saken er lagt fram for Stortinget med en redegjørelse for resultatet fra kvalitetssikringen. Praksis er at rapportene på det tidspunktet blir åpnet for offentlig innsyn i sin helhet.

Jeg er gjort kjent med at både Vegdirektoratet og Jernbaneverket er kritiske til en slik praksis. Årsaken er at praksisen kan åpne for uheldig innsyn i etatenes vurderinger knyttet til kommende anbudsprosesser for vedkommende prosjekt.

Jeg mener at etatenes vurderinger bringer opp flere prinsipielle spørsmål som må ses nærmere på, og har derfor tatt initiativ til en generell og prinsipiell gjennomgang av dagens offentliggjøringspraksis ved kvalitetssikringsrapporter (KS2) i samferdselssektoren - med sikte på eventuelt å etablere en ny praksis. Målet er å sikre en tilfredsstillende balanse mellom hensynet til statens kommersielle interesser i vedkommende prosjekt og hensynet til offentlighetens krav om innsyn. Det er også viktig for meg å etablere en praksis som ivaretar de informasjonskrav som settes til meg fra Stortinget i slike saker. Gjennomgangen vil bli foretatt i samråd med Finansdepartementet og etatene. Det er satt høy prioritet på arbeidet.

Når det gjelder kvalitetssikringen av Jondalstunnelen, er denne spesiell i forhold til majoriteten av kvalitetssikringsoppdrag på vegsiden - ettersom prosjektet er et fylkesvegprosjekt. Jeg har derfor for denne kvalitetssikringen valgt å gjøre et unntak fra dagens offentliggjøringspraksis. Samferdselsdepartementet har bedt Terramar AS - som har forestått KS2-oppdraget av prosjektet - å foreta en redigering av rapporten. Målet er spesielt å sikre statens kommersielle interesser ved kommende anbudsforhandlinger for prosjektet. Redigeringsjobben vil etter planen stå ferdig i siste halvdel av oktober. Den redigerte rapporten vil åpnes for innsyn så snart den foreligger.

Jeg vil understreke at denne løsningen kun gjelder for Jondalstunnel-rapporten. Etablering av en eventuelt ny offentliggjøringspraksis for kvalitetssikringsrapporter (KS2) vil skje på grunnlag av ovennevnte gjennomgang av gjeldende praksis. Jeg vil derfor understreke på det sterkeste at fremtidig praksis vil kunne avvike fra den løsning som jeg har valgt for rapporten om Jondalstunnelen.