Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:8 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 09.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva vil statsråden gjøre for å rette opp situasjonen med forsinkede lærebøker på nynorsk - særlig innenfor yrkesfaglig studieretning i den videregående skolen - og sikre etterlevelse av intensjonen i opplæringslova § 9-4 og dertil relevant forskrift, både på kort og lang sikt?

Begrunnelse

Til tross for løfter om det motsatte mangler mange nynorskelever lærebøker ved inngangen til denne høsten. Verst er situasjonen for elever ved yrkesfaglig studieretning, der noen av bøkene ennå ikke er ferdigstilte og der det foreligger svært få nynorskutgaver. Begrunnelsen for forsinkelsene fra forlagene har blant annet vært at fagplanene i yrkesfag forelå sent i vår. Mange andre nynorskutgaver - i alle skoleslag - har også kommet svært sent ut, blant annet med det som konsekvens at få av lærebokverkene ble sendt ut som prøveeksemplarer på nynorsk til skolene våren 2006.
Situasjonen er dermed den at elever som ønsker lærebøker på nynorsk, ikke får oppfylt sin rett. Utdanningsdirektoratet har forsøkt å rette opp situasjonen gjennom en avtale med de aktuelle forlagene om blant annet å gi skolene tilgang til pdf-filer av de første kapitlene i nynorskbøker som ennå ikke er kommet ut, samt en bytteordning for bokmålsbøker når nynorskbøkene eventuelt foreligger. Avtalen ble kommunisert fra direktoratet til skoler og skoleeiere i hele landet i begynnelsen av september 2006.
Dessverre har ikke disse ordningene bedret situasjonen i vesentlig grad.
Etter det Venstre har blitt orientert om, knytter det seg en rekke problemer til ordningene. Det finnes blant annet få pdf-filer tilgjengelig, det er ingen rettledningstjeneste om hvilke læreverk som er elektronisk tilgjengelige, hvem som skal bære kostnadene ved eventuelt bokbytte o.l.
Opplæringslova § 9-4 og dertil tilhørende forskrift fastslår at elevene har krav på mest mulig likt tilbud av læremidler på begge målformer. Unntak fra denne bestemmelsen kan bare gjøres gjeldende i "særlege tilfelle".

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det fremgår av opplæringslova § 9-4 at det i andre fag enn norsk bare kan benyttes lærebøker som foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris. Det følger videre av forskrift til opplæringslova § 17-5 at skoleeieren har ansvaret for å påse at disse kravene er oppfylt.

Slik bestemmelsen er formulert retter kravet seg mot skoleeier. Dersom forleggerne ikke sørger for at opplæringslovens samtidighetskrav lar seg oppfylle, vil de imidlertid ikke få solgt læremidlene, fordi skolene ikke har adgang til å benytte lærebøker som ikke foreligger samtidig på begge målformer. Det ligger i kravet at begge målformene må være tilgjengelige for skolen når lærebøkene skal tas i bruk, og dessuten må prisen være lik for begge målformene på utsalgsstedet.

Regjeringen vil innføre gratis læremidler for elever i videregående skole. Fra høsten 2007 er det i St.prp. nr. 1 (2006-2007) foreslått at fylkeskommunen skal få ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. Det er foreslått å bevilge om lag 290 mill. kr for å dekke fylkeskommunenes utgifter til anskaffelse av læremidler. I tillegg til at ordningen med fylkeskommunalt ansvar skal stimulere til utviklingsorienterte og kvalitetsbevisste skoleeiere og skoler, legges det bedre til rette for at opplæringslovens krav til at det bare kan benyttes lærebøker som foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris, etterleves.