Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:9 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 09.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at det er i samsvar med friskolelovens intensjon at institusjoner som mottar statsstøtte etter både friskoleloven og universitets- og høyskoleloven - som f.eks. Barratt Due musikkinstitutt - også må skille ut friskolevirksomheten til egen driftsenhet, kfr. bl.a. friskoleloven § 1-4, og dermed miste fordelen av å kunne drive samordnet utdanningsvirksomhet på tvers av alder og nivå, slik Barratt Due gjør i dag?

Begrunnelse

Barratt Due musikkinstitutt mottar i dag statsstøtte til følgende virksomheter:

a) Musikkutdanningstilbud på videregående skoles nivå - Unge Talenter - støttet i henhold til friskoleloven som såkalt 6 A-skole.
b) Utøvende musikkutdanning på høyskolenivå - til NOKUT-akkreditert bachelor-utdanning. I tillegg tilbys det mastergradsutdanning i samarbeid med Norges musikkhøgskole.

Den offentlige støtten Barrat Due mottar til disse utdanningstilbudene er altså hjemlet i to forskjellige lover.

Barratt Due har i brev fra Utdanningsdirektoratet 24. mai 2006 fått presisert at all friskolelovstøttet virksomhet skal være et såkalt selvstendig rettsobjekt. Dette innebærer for Barratt Dues del at musikkutdanningstilbudet som er støttet i henhold til friskoleloven (Unge talenter) ikke kan eksistere sammen med den universitets- og skolelovstøttede virksomheten innenfor stiftelsen Barratt Dues musikkinstitutt, men må splittes i separate enheter.
For Barratt Due vil det være svært vanskelig å tenke seg en splittelse av virksomheten, da Barratt Due alltid har basert sin virksomhet på aldersblanding og ulike nivåer innenfor samme institusjon. Dette er også en modell som har høstet betydelig positiv omtale.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Som representanten Skei Grande viser til i sitt spørsmål, mottar Barratt Due musikkinstitutt offentlig støtte til utdanningstilbud hjemlet i to forskjellige lovverk.

Tilbudet Unge Talenter er godkjent og tilskuddsberettiget etter friskoleloven kap. 6 A.

Høyskolevirksomheten ved Barrat Due musikkinstitutt mottar statsstøtte under universitets- og høyskoleloven.

Utdanningsdirektoratet har i brev av 24. mai 2006 til alle friskoler, herunder Unge Talenter ved Barratt Due musikkinstitutt, gjort rede for forståelsen av kravet til registrering i friskoleloven §§ 2-1 fjerde ledd og 2-2 femte ledd. Direktoratet konkluderer med at kravet til registrering innebærer at hver enkelt fysisk skole må være registrert som et selvstendig rettssubjekt. Departementet uttalte i brev til Barratt Due musikkinstitutt av 1. september 2006 at det deler direktoratets forståelse av innholdet i de aktuelle bestemmelser. Jeg vil i denne sammenheng vise til at en sentral begrunnelse for registreringskravet er hensynet til kontroll med bruken av statstilskuddet, herunder hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig for friskolen. Dette er et krav som etter min oppfatning er svært viktig for å kunne før kontroll med bruken av offentlige midler.

Jeg mener likevel at registreringskravet i friskoleloven ikke er til hinder for forskjellige måter å organisere utdanningsvirksomheten på. I denne sammenheng vil jeg vise til at departementet i nevnte brev til Barratt Due musikkinstitutt av 1. september 2006 pekte på at:

"[...] de formelle kravene til registrering i friskoleloven ikke er til hinder for ulike måter å organisere undervisningen på, herunder faglig samarbeid med andre institusjoner. Barratt Due musikkinstitutt vil dermed kunne videreføre et faglig samarbeid mellom de ulike virksomhetene selv om Unge Talenter organiseres som en egen enhet."