Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:12 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Transport- og kommunikasjonskomiteen har bedt om en gjennomgang av praktiseringen og retningslinjer for bompengefinansiering. I svar på skriftlig spørsmål nr. 684 (2005-2006) sa statsråden: "I tråd med dette vil jeg komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av prinsippene for bompengeprosjekter i løpet av året. Med bakgrunn i denne gjennomgangen og etter Stortingets behandling, vil det etter planen eventuelt bli utformet et forslag til forskrift som vil bli sendt ut på en bred høring."
Når kommer saken til Stortinget?

Begrunnelse

En rekke saker fra hele landet har over tid vist at bompenger brukes på ulike måter og slik at det av mange oppfattes å være i strid med opprinnelig hensikt; finansiering av konkrete veiprosjekt.
Noen aktuelle saker belyser dette.
Jeg viser til sak om videre bruk av Sokn bomstasjon - belyst i skriftlig spørsmål nr. 1211 (2005-2006).
Jeg viser videre til sak i Bergen, der det innenfor rammen av Bergensprogrammet brukes bompengemidler til å lønne to personer i stilling som "bussmisjonærer". Stillingen går ut på "å lære bergenserne å ta bussen".
Videre viser jeg til ytterligere et tilfelle i Namsos, der forsinkelser i Namdalsprosjektet ser ut til å føre til at bompenger samlet inn i Namsos blir brukt til finansiering av andre prosjekt. Samtidig påføres bompengeprosjektet ekstra finansieringskostnader når bomselskapet ikke får bruke innbetalte midler til nedbetaling av lånefinansiert forskudd av statsmidler.
Jeg vil også igjen peke på at det gjennom Vegdirektoratets revisjon av bompengeselskapenes regnskaper er påvist kritikkverdig bruk av innbetalte bompenger.
Endelig viser jeg også til klagesaker under behandling i EFTAs overvåkningsorgan ESA, der ulike sider ved ulike bompengeprosjekter i Norge er påklaget.
Det er dessverre fortsatt et politisk flertall som viderefører en omfattende bruk av bompengefinansiering til bygging av offentlig vei som alternativ til full offentlig finansiering, slik Fremskrittspartiet ønsker.
I tillegg øker også omfanget av bompengefinansieringen i de enkelte prosjektene; bompengefinansiering endrer karakter fra supplerende finansiering til hovedfinansiering og eneste finansiering. De to siste prosjektene som er fremsendt til Stortinget (henholdsvis St.prp. nr. 78 E18 Langåker-Bommestad i Vestfold og St.prp. nr. 80 Rv 306 Kirkebakken - Re grense i Vestfold) er i sin helhet foreslått finansiert med bompenger.
Jeg håper derfor at sak til Stortinget om retningslinjer for bompenger også vil vurdere begrensninger i bompengeandelen.
Samlet sett er det etter min vurdering behov for både avklarende og begrensende forskrifter og bedre kontroll med bruk av bompenger.
Jeg håper derfor at statsråden vil sørge for at denne saken nå snarlig kommer til behandling i Stortinget og som egen sak utenom det årlige budsjettdokumentet, der viktige prinsipp- og systemsaker lett forsvinner i den omfattende tallbehandlingen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den varslede gjennomgangen av prinsipper for bompengefinansiering er ikke omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Arbeidet pågår, og jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken så raskt som mulig, mest sannsynlig i 2007, og ikke i løpet av 2006 som jeg tidligere har varslet.