Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:13 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva konkret vil statsråden gjøre slik at vi kan få en fortgang i restaureringsarbeidet ved den gamle kirka i Karasjok?

Begrunnelse

Karasjok gamle kirke ble bygd i 1807 og har dermed 200-årsjubileum til neste år. Den lille, gamle trekirka betyr veldig mye for befolkninga i Karasjok - ettersom den var den eneste bygningen i bygda som unngikk å bli brent under krigen. Kirka har nå vært stengt i fem år pga. bl.a. råteskader. Det eneste utbedringsarbeidet som hittil er gjort er at det for tre år siden ble lagt ny papp på taket. Det er derfor svært viktig at vi nå får en fortgang i restaureringsarbeidet slik at bygningen ikke forfaller fullstendig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter kirkeloven er det kommunene som har det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkebyggene. Dette gjelder også Karasjok gamle kirke, selv om det i 1974 ble bygget ny kirke i Karasjok.

I likhet med Karasjok gamle kirke, er det mange av landets kirker som dessverre er preget av dårlig vedlikehold. For å bidra til en styrket innsats på området, ble det i 2005 innført en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirker. Ordningen ble videreført i 2006. Istandsettingprosjekter overfor kirker kan etter dette få tilskudd fra staten til dekning av renteutgifter for de investeringer som gjøres i kirkebyggene. Det er ikke et vilkår at det tas opp lån for å finansiere arbeidene. Den norske stats husbank administrerer ordningen og behandler søknader.

Karasjok gamle kirke har en 200-årig historie og er den eldste gjenværende kirke i Finnmark. Jeg viser til den mulighet for støtte som ligger i den omtalte rentekompensasjonsordningen. Om det ikke allerede er gjort, antar jeg det også bør undersøkes om Riksantikvaren eller kulturminneforvaltningen ellers vil kunne bidra med støtte til restaurering av kirken.