Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:15 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 09.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Montessoriskole søkte allerede i september 2005 Utdanningsdirektoratet om å få øke inntaket av elever i 1. trinn for skoleåret 2007/2008. Det har nå gått mer enn 1 år siden søknaden ble sendt inn uten at skolen har fått svar.
Mener kunnskapsministeren at dette er en akseptabel behandling av en slik søknad, og hvor lang svarfrist mener kunnskapsministeren er rimelig i slike saker?

Begrunnelse

Hamar Montessoriskole har i dag tillatelse til å drive med 70 elever, fordelt med 10 elever på hvert trinn fra 1.-7. trinn. Skolen rekrutterer de fleste elevene fra sin egen Montessoribarnehage. Det er 23 barn som går ut av Montessoribarnehagen våren 2007. Skolen forventer ut fra de signalene de har mottatt at de fleste barna ønsker å fortsette i Montessoriskolen etter barnehagen.
Montessoriskolen har søkt om en utvidelse i god tid. Hamar kommune er positive til en økning i elevtallet (til 90 elever). Det haster med svar, fordi søknadsfristen for opptak til skoleåret 2007/2008 er 1. desember 2006, dvs. den samme som for Hamar-skolene for øvrig.
Det er vanskelig for Hamar Montessoriskole å planlegge sin drift, og det sprer seg unødig usikkerhet hos foreldrene, når det ikke lar seg gjøre å få et svar fra Utdanningsdirektoratet. Dette er svært uheldig. Offentlige myndigheter bør tilstrebe raske avklaringer slik at en gir større forutsigbarhet og sikrer drivere av friskoler rimelige arbeidsvilkår.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Hamar Montessoriskole har drevet sin virksomhet siden høsten 2001. Skolen er godkjent etter friskoleloven, og godkjenningen omfatter 70 elever fordelt med 10 elever på hvert av trinnene fra 1. til 7. trinn. Hamar Montessoriskole søkte 26. september 2005 Utdanningsdirektoratet om å få øke antall elevplasser til 105. Utdanningsdirektoratet opplyste i brev til skolen av 26. februar 2006 at skolen måtte sende inn en fullstendig søknad for at direktoratet skulle kunne behandle søknaden om elevtallsutvidelse. På denne bakgrunn sendte Hamar Montessoriskole 28. mars 2006 Utdanningsdirektoratet revidert søknad vedlagt inntaksreglement og budsjett. Utdanningsdirektoratet ba i brev til Hamar kommune av 6. april 2006 om kommunens uttalelse til søknaden, jf. friskoleloven § 2-1 annet ledd. Hamar kommune uttalte i brev av 11. mai 2006 seg positivt til at Hamar Montessoriskole får utvide elevtallet til 90 elever. Grunnet avviket mellom det antall elevplasser skolen har søkt om (105 elever) og det antall elevplasser kommunen har uttalt seg positivt til (90 elever), ba Utdanningsdirektoratet i brev av 26. mai 2006 Hamar Montessoriskole om å sende inn nytt budsjett for skoleåret 2006/2007 basert på det elevtall skolen søker godkjenning for.

Jeg vil vise til at det er fastsatt søknadsfrister for de fleste søknader etter friskoleloven. Formålet med disse søknadsfristene er blant annet å skape forutberegnelighet for godkjenningsmyndigheten, slik at nødvendige ressurser kan settes av til de ulike fasene av søknadsbehandlingen. En klar søknadsfrist fører også til forutberegnelighet for søkeren, og vil i tillegg gi kommune og fylkeskommune et varsel. Søknadsfristen for endringer ved allerede godkjente skoler fra skoleåret 2006/2007 var 1. april 2005, mens søknaden fra Hamar Montessoriskole er datert 26. september 2005. Fristen for å søke om driftsendringer fra skoleåret 2007/2008 var 1. september 2006, jf. departementets instruks og delegasjon til Utdanningsdirektoratet av 7. juni 2006 og brev til friskolene av samme dag. Søknaden fra Hamar Montessoriskole er dermed innkommet innen søknadsfristen i forhold til virkning fra og med skoleåret 2007/2008.

Jeg vil vise til at Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven. Dette innebærer at det er direktoratet som avgjør disse sakene i førsteinstans, mens departementet er klageinstans. Jeg forventer at alle søknader om driftsendringer som er innkommet innen 1. september 2006, vil bli ferdigbehandlet av Utdanningsdirektoratet slik at skolene får en reell mulighet til å planlegge skolestarten høsten 2007. En forutsetning for dette er likevel at den enkelte søknad er komplett og i tråd med kravene i friskoleloven. Utover dette vil det ikke være riktig av meg å gi Utdanningsdirektoratet instruks eller signaler om når og hvordan enkelsøknader skal behandles. Jeg viser i denne sammenheng til at klageinstansen har kompetanse til å prøve alle sider av saken, herunder blant annet skjønnsutøvelsen og saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.