Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:18 (2006-2007)
Innlevert: 04.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I desember 2003 vedtok Stortinget at kommunestyret og fylkestinget står fritt til å avgjøre om kommunen eller fylkeskommunen skal ha egen revisjon, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med en annen revisor. Denne endringen i kommuneloven trådte i kraft 1. juli 2004.
Hvor stor andel av norske kommuner benytter seg av ekstern regnskapsrevisor, i hvilken grad benytter kommunene seg av eksterne ved forvaltningsrevisjon, og hvor mye bruker norske kommuner årlig på revisjon?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Etter det departementet er kjent med, er det om lag 20 kommuner, som etter at nevnte endring i kommuneloven trådte i kraft, har valgt en annen regnskapsrevisor enn egen revisjon eller et interkommunalt samarbeid om revisjon.

Forvaltningsrevisjon kan tenkes gjennomført både av egen revisjon eller interkommunalt samarbeid om revisjon, ved prosjektbasert innleie av revisjonstjenester fra eksterne, og ved en kombinasjon der enkelte eksterne revisorer deltar i revisjonen med egen kommunal eller interkommunalt revisjonsselskap som ansvarlig. Det foreligger ikke oversikt over hvordan kommuner innretter seg ved forvaltningsrevisjon.

Eksisterende regnskapsstatistikk (KOSTRA) gir ikke svar på hvor mye kommunene årlig bruker på revisjon. Det foreligger heller ikke andre tilgjengelige kilder som kan gi et svar på dette spørsmålet.