Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:19 (2006-2007)
Innlevert: 04.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 12.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Synes finansministeren det er riktig at Konkurransetilsynet har et så omfattende hemmelighold i sin saksbehandling vedrørende SkatteFUNN sammenlignet med andre instanser, og dessuten bruker så lang tid på behandlingen, at søkeren blir skadelidende i forhold til budsjetteringsprosessen og forholdet til kreditor og andre interessenter?

Begrunnelse

Næringsdrivende som har vært kvalifisert til SkatteFUNN erfarer ut fra henvendelser til Konkurransetilsynet at det er vanskelig å få klarhet i når utbetalinger kan finne sted. Konkurransetilsynet tilsløres dessuten av en hemmeligholdelse som gjør det vanskelig å få rede på saksbehandlernes holdninger til en søknad for søkeren. Dette blir kun klarlagt når saksbehandlingen er gjennomført, og da med mulighet for å klage. En slik holdning innebærer at det ikke er mulig å budsjettere for søkeren, noe som gjør forholdet, både til revisor og kreditorer, vanskelig.
Sammenlignet med saksbehandlingen i Innovasjon Norge er Konkurransetilsynets holdninger vanskeliggjørende.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Siden Fornyings- og administrasjonsdepartementet forvalter ordningen som representanten Leirstein stiller spørsmål om, besvarer jeg spørsmålet etter avtale med finansministeren.

Forskriften om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 ble vedtatt den 7. februar 2006. Ved fristens utløp den 7. april 2006 hadde det kommet inn over 350 søknader. Dette var betydelig over det antall som var forventet. De samlede kravene var også betydelig mer enn den bevilgede rammen på 10 mill. kr som var avsatt til ordningen i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005.

Samtidig med kompensasjonsordningen bevilget Stortinget 60 mill. kroner til en ordning med tilskudd til ulønnet arbeid i SkatteFUNN-prosjekter for 2005 under Nærings- og handelsdepartementet. Begge bevilgningene ble gjort overførbare. Det framgår av St.prp. nr. 65 at disse bevilgningene må ses i sammenheng, slik at det om nødvendig foretas en omfordeling mellom dem. Konkurransetilsynet har på bakgrunn av at totalrammen for ordningen ikke har vært avklart, holdt an saksbehandlingen og vært tilbakeholdne med opplysninger om utbetalingene, idet disse ville henge sammen med både det endelige omfanget av kravene og den budsjettmessige totalrammen. Jeg vil imidlertid påpeke at det ikke under noen omstendigheter er naturlig at Konkurransetilsynet underretter søkere i enkeltsaker om hva de kan forvente av kompensasjon før tilsynet fatter vedtak i sakene. Konkurransetilsynets behandling dreier seg ikke om "hemmelighold" slik det antydes i spørsmålet, men om nødvendig tilbakeholdenhet som ledd i forsvarlig saksbehandling. Det er imidlertid full klageadgang, og eventuelle klager på tilsynets vedtak behandles av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Prosessen med omfordeling av midlene under de to ordningene er i gang, og en avklaring kan ventes med det første. Konkurransetilsynet vil da fullføre saksbehandlingen og foreta utbetalingene etter ordningen.