Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:21 (2006-2007)
Innlevert: 04.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Synes statsråden at det er akseptabelt med en oppklaringsprosent på 6 pst. for vinningsforbrytelser i et så lite politidistrikt som Notodden, og hvilke tiltak vil eventuelt statsråden foreta seg for å rette opp det uakseptable polititjenestetilbudet innbyggerne på Notodden opplever?

Begrunnelse

I en halvårsrapport for Notodden politidistrikt i Telemark, rapporteres det om en oppklaringsprosent for vinningsforbrytelser på 6 pst. Denne lave oppklaringsprosenten skjer i et lite og gjennomsiktig distriktssamfunn, og oppleves som ganske uforståelig for de fleste. Det kan være et signal om at politiet ikke prioriterer denne typen forbrytelser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lagt rammene for en aktiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse i tråd med de sentrale verdiene i justissektoren - trygghet, demokrati og rettssikkerhet. Målet er å bl.a. å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. En viktig oppgave for politiet og påtalemyndigheten er å forebygge bedre og oppklare mer.

Det er viktig at publikum har tillit til politiets straffesaksarbeid. Tilliten vil i det alt vesentlige avhenge av de resultater som oppnås. Høy kvalitet på etterforskning og iretteføring, høy oppklaringsprosent, rask saksbehandling og adekvat reaksjon står her sentralt.

Som justisminister kan jeg ikke være tilfreds med en oppklaringsprosent på 6 pst. Departementet arbeider med en rekke tiltak for at politiet kan bli i stand til å oppklare flere straffbare forhold, også vinningskriminalitet. Som et eksempel på dette vil jeg nevne DNA.

Jeg vil få opplyse at det på bakgrunn av spørsmålet som er stilt også er blitt innhentet uttalelse fra Politidirektoratet, som den 9. oktober 2006 har opplyst følgende:

Notodden politistasjon er i dag tjenesteenhet under Øst Telemark driftsenhetene i Telemark politidistrikt. Tjenesteenheten hadde ved første halvår 2006 i alt registrert 197 vinningsforbrytelsessaker, hvorav 60 tilfeller av grove og simple tyverier bl.a. fra bedrift, skole, leilighet og hytter, 41 tilfeller av grove tyverier fra kjøretøy, og 36 tilfeller av tyveri av lommebøker og mobiltelefoner. Oppklaringsprosenten var på 6 pst.

Politimesteren i Telemark politidistrikt har opplyst til direktoratet at den lave oppklaringsprosenten beror på flere forhold, men at vinningskriminalitet av den typen som dominerer ved Notodden tjenesteenhet, herunder tyverier fra hytter og tyverier av mobiltelefoner og lommebøker, tradisjonelt er vanskelige å oppklare. I tillegg har det vært uønskede stillingsvakanser.

Politimesteren gjør oppmerksom på at det umiddelbart etter sommeren ble satt inn flere tiltak for å bedre oppklaringsprosenten, herunder et særskilt oppfølgingsansvar for vinningssaker til én tjenestemann i driftsenheten, styrking av etterretningstjeneste og åstedsgransking og økt bevissthet generelt på vinningskriminalitet i politiets øvrige virksomhet. I tillegg forventes bemanningsproblemene å bli løst innen kort tid. Resultatet av tiltakene vil bli fulgt nøye opp utover høsten.

Politimesteren understreker avslutningsvis at Øst Telemark driftsenhet ved første halvår hadde en meget god måloppnåelse på flere sentrale områder, bl.a. med en oppklaringsprosent for forbrytelser generelt på hele 48,3 pst., og med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på kun 78 dager.

Politidirektoratet gjør oppmerksom på at vinningskriminalitet er et krevende arbeidsområde for politiet. Vinningskriminalitet utgjorde 48 pst. av alle anmeldelser i 2005, noe som er en nedgang på 9 pst. fra 1993 da denne typen kriminalitet utgjorde 57 pst. av anmeldelsene. Tyverier utgjør opp mot 80 pst. av vinningskriminaliteten. En stor andel av sakene er uten spor eller opplysninger om gjerningsperson, herunder særlig såkalte lommetyverier. Dette er forhold som gjør oppklaring svært vanskelig.

Vinningsforbrytelser er imidlertid den typen kriminalitet som rammer folk flest, og det er en viktig oppgave for politiet å styrke både den preventive og oppklarende innsatsen på dette området.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at justispolitikken skal ivareta enkeltmenneskets og samfunnets trygghet. Jeg er derfor som justisminister opptatt av oppfølgingen av denne type kriminalitet.