Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:22 (2006-2007)
Innlevert: 04.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Ifølge henvendelser fra mottakere av tidsbegrenset uførestønad har mange ennå ikke mottatt etterbetalingen i forhold til reguleringen av G fra 1. mai d.å. Opplysningene blir bekreftet av NAVs brukerservice. Trygdemottakerne er blitt lovet at etterbetaling skulle skje 25. september. Dette er blitt ytterligere utsatt. Dette vil si en forsinkelse på mer enn 5 måneder.
Vil statsråden sørge for at utbetalingene til disse trygdemottagerne nå umiddelbart blir foretatt?

Begrunnelse

Brukere som er avhengige av ytelser fra trygden pga. uførhet har ofte bare trygden å leve av og baserer sin hverdag på den månedlige utbetalingen som kommer til faste tider. Reguleringen av grunnbeløpet skjer hvert år fra 1. mai og det vanlige er at etterbetalingen kommer sammen med trygdeutbetalingen i juli måned. Når dette ikke skjer, kan det skape usikkerhet og problemer for brukeren. I år har dette rammet den gruppen som er mottakere av tidsbegrenset uførestønad. Stadig nye utsettelser av tidspunktet for utbetaling bidrar til å øke misnøyen og uroen hos dem dette gjelder. Ifølge opplysninger fra enkelte brukere skal forsinkelsen skyldes problemer med datasystemet. Det er imidlertid helt uakseptabelt at personer som skal motta trygdeytelser blir utsatt for slike feil, ettersom renter heller ikke tilståes på trygdeytelser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Etterbetaling av grunnbeløpsregulering gjeldende fra 1. mai skjer vanligvis i forbindelse med trygdeutbetalingen i juli måned. Dette ble gjennomført for de aktuelle trygdeytelsene 25. juli 2006. For mottakere av tidsbegrenset uførestønad oppsto det dessverre tekniske problemer ved gjennomføringen av den maskinelle beregningsjobben. Etterbetalingen måtte derfor utsettes.

På utbetalingsinformasjonen for juli ble alle mottakerne informert om at etterbetalingen ville bli foretatt i løpet av august. Den ordinære månedsutbetalingen av tidsbegrenset uførestønad ble foretatt uten problemer.

I løpet av juli og august ble det gjennomført feilsøking og feilretting av Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med en ekstern programvareleverandør. Det lyktes imidlertid ikke å gjennomføre beregningsjobben innenfor gjeldende sikkerhetsmarginer i løpet av august. Arbeids- og velferdsdirektoratet skrev da brev til alle mottakerne og beklaget forsinkelsen og varslet at etterbetalingen dessverre måtte utsettes til september. Det ble presisert at etterbetalingen ville komme som en egen utbetaling, i tillegg til den faste månedlige utbetalingen. Hvis dette brevet er blitt oppfattet som et løfte om utbetaling den 25. september, er det en indikasjon på at formuleringen i nevnte brev dessverre ikke har vært tilstrekkelig klar.

Mottakerne ble i brevet oppfordret til å kontakte trygdekontoret dersom de hadde spørsmål. I melding til alle kontor ble det gitt beskjed om at de mottakerne som ble spesielt hardt rammet av forsinkelsen, burde få utbetalt sitt tilgodehavende umiddelbart ved manuell beregning og utbetaling.

Den maskinelle etterbetalingen ble foretatt helgen 23.-24. september og ekspedert til bank onsdag 27. september. Mottakerne fikk da pengene disponibelt til sin konto torsdag 28. eller fredag 29. september.

Det er uheldig at Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke klarte å etterbetale G-justeringen raskere, og direktoratet vil derfor gjennomgå sine systemer både på teknisk og administrativ side for å hindre at tilsvarende problemer oppstår igjen.