Skriftlig spørsmål fra Audun Blegen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:25 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Audun Blegen (H)

Spørsmål

Audun Blegen (H): De siste årene har det skjedd en betydelig tilnærming mellom de private og de kommunale barnehagene både i krav til kvalitet, organisasjonsmodeller med mer. Det er i dag derfor liten forskjell som skulle tilsi at private og kommunale barnehager ikke skulle ha en fullstendig likebehandling.
Hvilke argumenter mener statsråden i dag ligger til grunn for at private barnehager kun skal ha 85 pst. av støtten til kommunale barnehager?

Begrunnelse

Det foregår fortsatt store diskusjoner i mange kommuner omkring regelverket knyttet til den økonomiske støtten til private barnehager sammenlignet med kommunale barnehager. Mange private barnehager har også gitt uttrykk for at kommunale barnehager ikke praktiserer den likebehandling som lovverket legger opp til. Dette kommer ikke minst til syne ved at Private Barnehagers Landsforbund har klaget den norske stat inn for ESA for brudd på EØS-lovgivningen om offentlig støtte.
Tidligere har det vært et selvstendig poeng at private barnehager har drevet mer økonomisk lønnsomt enn kommunale barnehager. Dette til tross for at de har vært pålagt de samme forpliktelsene som de kommunale. Dette har blant annet ført til fremveksten av nye organisasjonsmodeller, der blant annet Solgårdmodellen har vokst frem som den mest vanlige. Etter hvert ser vi at også kommunale barnehager har begynt å kopiere denne modellen, da de ser at den er mest kostnadseffektiv, samtidig som de ser at den ivaretar de pedagogiske kvalitetene på en like god måte som tradisjonelle modeller.
Dermed er det lite de private barnehagene etter hvert kan gjøre for å dekke inn det tap som følger av lavere tilskudd fra det offentlige.
I lys av at alle barnehager, offentlige som private, er underlagt samme regelverk i forhold til egenbetaling (makspris) og at alle barnehagene må forholde seg til samme krav til kvalitet og åpenhet, er det all grunn til å spørre om hva som i dag er argumentene for at private barnehager kun skal motta 85 pst. av støtten som gis til de kommunale barnehagene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Innledningsvis vil jeg understreke at det er kostnadsdekningsprinsippet som gjelder ved tildeling av kommunalt tilskudd. Det er derfor ikke slik at private barnehager kun får 85 pst. av støtten til kommunale barnehager.

Kravet om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd ble lovfestet som følge av barnehageforliket 1. mai 2004, jf. barnehageloven § 14. I forskrift om likeverdig behandling er det gitt nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. I forskriften fra 2004 fremkommer det at hovedprinsippet i likeverdig behandling er kostnadsdekning. Kostnadsdekning gjelder ikke ubegrenset; det er gitt to begrensninger i denne plikten: 1) Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd som overstiger det kommunenes egne barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd. 2) Kommunen har ikke plikt til å dekke kostnadsvekst som overstiger normal pris- og kostnadsvekst for kommunesektoren.

Fra 1. august 2005 ble forskriften om likeverdig behandling endret. Det ble da innført en minimumsbegrensning slik at det samlede offentlige tilskuddet må utgjøre minst 85 pst. av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. Denne regelen innebærer at barnehager som etter kostnadsdekningsprinsippet skal motta et samlet offentlig tilskudd lavere enn 85 pst. av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar, likevel skal motta 85 pst. av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd. Beregninger gjort av daværende Barne- og familiedepartementet viste at 6 av 10 private barnehager ville få gunstigere økonomi som følge av denne regelendringen.

Etablering av nye barnehageplasser fullfinansieres av staten, og nye ikke-kommunale barnehageplasser har krav på full kostnadsdekning opp til kommunalt kostnadsnivå.

Det medfører derfor ikke riktighet at alle ikke-kommunale barnehager kun får 85 pst. av støtten til kommunale barnehager.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2007 prioritert midler til utbygging fram mot full barnehagedekning. Realisering av målet om full barnehagedekning avhenger av at det opprettes og driftes private barnehager, og Regjeringen har fokus på å ivareta driftsvilkår for private barnehager. Regjeringen har i budsjettforslaget for 2007 foreslått en ny tilskuddsordning knyttet til opprettelse av permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler. Det er ut over dette ikke foreslått endringer i eksisterende finansieringsordninger for barnehagesektoren.