Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:26 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden bekvem med at departementets feiltolking av Oslo rettshjelpskontors evalueringsrapport vil kunne medføre at et rettshjelpstilbud som har vart i 113 år, nedlegges i strid med Stortingets ønsker og Soria Moria-erklæringen?

Begrunnelse

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1179 (2005-2006) fra undertegnede, datert 14. september 2006, skriftlig spørsmål nr. 1161 (2005-2006), datert 8. september 2006 samt uttalelser gitt i media av politisk ledelse i departementet vedrørende rettshjelpskontoret i Oslos saksomfang og krav om dokumentasjon på at departementet har foretatt en grov feiltolkning av kontorets evalueringsrapport. Utlegningene om evalueringsrapporten gitt av statssekretær Anne Rygh Pedersen i Østkantavisa nærmer seg det parodiske og vitner etter mitt skjønn om at departementet oppkonstruerer et grunnlag for å kutte i statlig støtte.
Når det gjelder departementets påstand om at sakstilfanget kun gjelder et fåtall av Oslo og omegns innbyggere, så er det en kjensgjerning at kontoret har ca. 5 700 konsultasjoner i året, dvs. nærmere 500 i måneden. Påstanden om at kontoret driver utenfor rettshjelpslovens grenser har blitt kraftig dementert av forfatteren av rapporten, Kristian Andenæs. I tillegg har allerede Oslo kommune i brevs form klargjort overfor departementet hvordan rapporten har blitt feiltolket og nyttet som grunnlag for det statlige kuttet i strid med Stortingets ønsker. Henvisningen til andre rettshjelpstiltak som Jurk, Jussbuss, Gatejuristen etc. blir også mer enn spesiell all den tid disse tiltakene i hovedsak tilbyr tjenester utenfor rettshjelpslovens grenser og til overmål henviser saker videre til rettshjelpskontoret i Oslo.
Det viser at behovet er til stede, slik også et enstemmig storting understreket ved behandlingen av statsbudsjettet for 2006.
I Soria Moria varsler Regjeringen at den skal foreta en gjennomgang og forbedring av rettshjelpsordningene med sikte på å fjerne egenandeler. Effekten av manglende statlig støtte for 2007 vil imidlertid bli at man fjerner en rettshjelpsordning som har vart i 113 år.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 1161 og nr. 1179 som også gjelder Oslo kommunes tiltak. Som nevnt der har departementet en dialog med Oslo kommune og som nevnt er jeg villig til å bidra med ytterligere midler til Oslo kommunes tiltak. Forutsetningen for dette er som tidligere nevnt at tilbudet tilpasses rettshjelpsloven, slik at staten ikke bidrar til å forskjellsbehandle ved at statlige midler brukes til at det gis et bedre tilbud til innbyggerne i Oslo enn hva som kan tilbys andre steder i landet. Jeg er som tidligere nevnt kjent med at Oslo kommune nå har bestemt at driften vil bli opprettholdt ut året.

Etter min mening er det altså først og fremst et kommunalt ansvar å opprettholde et tilbud om gratis juridisk bistand som går lenger enn rettshjelpsloven. I denne forbindelse skulle det være nok å nevne at Stortinget besluttet innføring av egenandel fra 1. januar 2005 og at denne bare i en kortere periode ble innkrevd ved Oslo kommunes tiltak, uten at Oslo kommune dermed økte sitt bidrag til tilbudet. Jeg viser for øvrig til mitt svar til spørsmål nr. 1161. At Oslo kommune nå øker sitt bidrag til tiltaket er dermed i overensstemmelse med mitt syn. Jeg deler representantens syn på at det er viktig å opprettholde dette tilbudet, men fastholder at Oslo kommune må dekke en større del av driften enn det som har vært tilfelle de senere årene.

I sin artikkel i Aften 19. april 2006 anfører professor Andenæs at rapportens konklusjon om at Oslo kommune gir rettshjelp utover rettshjelpslovens grenser, er en kritikk av rettshjelpslovens mangler. Professor Andenæs skulle gjerne sett at rettshjelpsloven var annerledes enn den er. Jeg tar professor Andenes syn til etterretning. Dette kan likevel ikke være retningsgivende for tildeling av statlige midler. Som justisminister har jeg ansvar for å påse at Stortingets vedtak følges. Jeg kan for øvrig opplyse til representanten Dahl at det i Soria Moria-erklæringen er slått fast at rettshjelpsordningen skal gjennomgås og forbedres. Det er startet et arbeid med forbedringer i lovgivningen og jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte, slik at vi kan få en bred gjennomgang av rettshjelpslovgivningen.