Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:28 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 06.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det planlegges ny 420 kV linje mellom Holen kraftverk og Brokke kraftverk i Setesdalen. En lokal aksjon krever at den nye kabelen mellom Botsvatn og Brokke kraftverk legges i tunnel samt at den nye 420 kV linjen kan overta all transport fra Brokke kraftverk og østover, slik at to gamle linjer kan fjernes. Statnett avviser et slikt krav og henviser til at Stortinget har vedtatt at 420 kV linjer bare kan legges i tunnel i spesielle tilfeller.
Mener statsråden at dette ikke er et spesielt tilfelle?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet behandler klagesaken knyttet til konsesjon for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skåreheia til Holen. Behandlingen skjer i samarbeid med Miljøverndepartementet og andre berørte departementer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav Statnett konsesjon til bygging og drift i 1999. Konsesjonen ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagebehandlingen ble utsatt etter ønske fra Statnett. Statnett har varslet at foretaket nå ønsker å bygge kraftledningen fra Skåreheia til Holen slik foretaket har søkt om.

Olje- og energidepartementet har bestemt at Statnett skal gjennomføre oppdaterte undersøkelser knyttet til mulige skadevirkninger ved bygging av ledningen. Statnett har i en rapport fra forrige måned utredet spørsmålet om kabel som alternativ til luftledning mellom Brokke og Holen. Statnett har også sendt en tilleggssøknad som innebærer riving av 3,5 km av Brokkeledningen fra Brokke kraftstasjon til Bjørgedal. Et slikt tiltak vil gi miljømessige fordeler.

Departementet skal holde møte og befaring i Setesdalen 17. oktober. Kommunene, grunneierne og alle interesserte kan møte og komme med sine synspunkt. Kommentarer til de oppdaterte undersøkelsene og alle andre merknader sendes til NVE innen 12. desember. NVE oversender en innstilling til departementet basert på alt materialet som er kommet inn.

Jeg håper representanten Gitmark har forståelse for at jeg ikke kan komme med min vurdering av kablingsspørsmålet nå. Den vurderingen vil jeg foreta når departementet har mottatt innstillingen fra NVE for avsluttende behandling av klagesaken.