Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 06.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Margunn Ebbesen (H)

Spørsmål

Margunn Ebbesen (H): På Helgeland er det bekymring etter spekulasjoner om at ambulanseflyet som er stasjonert i Brønnøysund skal flyttes til Bodø. Begrunnelsen som er gitt fra Luftambulanse ANS er at en får en bedre utnyttelse av ressursene ved å ha flyet i Bodø kontra Brønnøysund.
Kan statsråden slå fast at ambulanseflyet fortsatt skal være stasjonert i Brønnøysund, og kan statsråden bekrefte eller avkrefte at flytteplaner foreligger?

Begrunnelse

Kan det være noen mening i å flytte Brønnøyflyet til Bodø, der de allerede har et fly? Brønnøysund som har stor avstand til sykehus og har hatt fly siden tidlig på 70-tallet, skal avspises med en ambulansebåt. Er ikke akuttberedskapen som flyet utgjør når helikopteret ikke er operativt veldig viktig? Det hender ikke så helt sjelden at legene på helikopteret bruker flyet når de ikke kan bruke helikopteret enten på grunn av dårlig sikt eller på grunn av store avstander. Da er helikopterlegen med på flyet. En båt kan aldri erstatte flyet som har mye større rekkevidde og bedre utdannet personell (spesialsykepleier) og kan frakte de sykeste pasientene og ikke minst de fødende som nå må til Sandnessjøen eller Bodø, spesielt dersom fødestua blir nedlagt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Luftambulansetjenesten er en svært viktig del av landets akuttmedisinske tiltakskjede. I et land med vår geografi og vårt bosettingsmønster, er den en helt avgjørende tjeneste for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og/eller skade. I tillegg skal den virke utjevnende i forhold til forskjeller i tilgjengeligheten til spesialisert akuttmedisinsk tilbud.

Så til spørsmålene: 1) Det er ikke tatt noen avgjørelse om flytting av flyet som i dag er stasjonert i Brønnøysund. 2) Det foreligger altså ingen konkrete flytteplaner.

Imidlertid foregår det to arbeider hvor man ser på luftambulansestrukturen i Nord-Norge. Én prosess pågår i regi av Helse Nord RHF og én i regi av Luftambulansetjenesten ANS. I disse prosessene er ambulanseflystasjoneringen i Brønnøysund blant de forhold som er til vurdering.

Luftambulansetjenesten ANS skal på vegne av eierne (de fem regionale helseforetakene) forvalte den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. I dette ligger anskaffelsesprosesser, kontraktsinngåelser med operatører, kontraktsstyring etc.

Dagens kontrakt på ambulanseflytjenester varer ut juni 2008, med en mulighet for å prolongere i ytterligere et år. Luftambulansetjenesten ANS arbeider således med en del overordnede spørsmål, herunder struktur og omfang av tjenesten som grunnlag for anbudsforberedelser. Det er i arbeidet med de overordnede spørsmålene generelt og struktur i tjenesten spesielt, at en mulig flytting av ambulanseflyet i Brønnøysund til Bodø blir utredet.

Samtidig har Helse Nord RHF nedsatt en faggruppe som skal koordineres mot prosessen i regi av Luftambulansetjenesten ANS og bistå ANSet sitt prosjektarbeid i forkant av ferdigstillelse av kriteriesett for anbudskonkurranse.

Helse Nord RHF tilstreber en helhetlig gjennomgang av flyambulansetjenesten i Nord-Norge. Dette må også ses i sammenheng med den styrkingen som har skjedd bl.a. ved et ekstra teknisk reservefly og økte mannskapsressurser, med bakgrunn i situasjonen med svekket tilgjengelighet for ambulanseflytjenesten i Nord-Norge tidligere i år. Helse Nord RHF legger blant annet vekt på et nasjonalt perspektiv, samhandling og integrasjon med øvrig helsetjeneste, herunder oppgavefordeling mellom sykehusene. Spørsmål omkring framtidig lokalisering eller basestruktur er på dette tidspunkt ikke tatt stilling til. Saksbehandlingsmessig er det gitt informasjon til Brønnøy kommune om de pågående vurderinger, for at de skulle få informasjon fra rette myndighet, uten at dette betyr at det er truffet noen beslutninger. Nå skal det gjennomføres en prosess hvor virksomhetsdata blir bearbeidet og ulike typer tjenester og behov sees i sammenheng.

Før Helse Nord RHF trekker sine konklusjoner, vil det bli gjennomført en omfattende høring hvor alle berørte parter får anledning til å komme med sine synspunkter.