Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:31 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 06.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Den 4. oktober avslører Nationen at det ikke er sikkert at alle som kjøper pelletskamin får støtte fra staten. Ifølge avisen har Enova ennå ikke avgjort hvilke pelletskaminer som vurderes som gode nok til å motta støtte. En rekke personer kan dermed ha kjøpt pelletskaminer i god tro, men likevel falle utenfor støtteordningen. Dette bør hindres for ikke å undergrave tilliten til systemet.
Kan vi forvente at alle typer pelletskaminer vil bli inkludert i støtteordningen inntil Enova fremlegger nærmere kriterier for støtten?

Begrunnelse

Salget av pelletskaminer har gått bra de siste ukene. Jeg antar Regjeringen mener det er tegn på at støtteordningen for pelletskaminer er en suksess.
Regjeringens støtteordning for pelletskaminer og varmepumper var varslet i lang tid. Statsrådens egen begrunnelse for at han varslet om støtteordningen lenge før den ble fremlagt, var at folk ikke skulle vente med å kjøpe varmepumper og pelletskaminer inntil Regjeringen lanserte støtteordningen 14. september. Kjøpere av pelletskaminer ville derfor kvalifiseres til støtte fra og med mandag 28. august.
Ifølge oppslaget i Nationen risikerer kjøpere av "billige" pelletskaminer nå at kaminen ikke kvalifiserer til støtte likevel. Dette vil oppfattes som et klart politisk løftebrudd for den berørte pelletskunde. Man kan si at vedkommende burde ventet med å kjøpe pelletskamin til retningslinjene var avklart. Men, da bransjen advarte om at salget av pelletskaminer stoppet opp sent i sommer, så oppfordret statsråden selv folk til ikke å vente på at støtteordningen skulle fremlegges på Stortinget.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet la fredag 15. september fram St.prp. nr. 82 (2005-2006) Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger. Der foreslår departementet å bevilge 46 mill. kr til en tilskuddsordning for husholdninger som vil investere i pelletskaminer, pelletskjeler, varmepumper i vannbårne systemer og styringssystemer for strømsparing. Ordningen vil kunne bidra til at modne teknologier som i dag ikke er utbredt på markedet, blir mer tilgjengelige for husholdningene.

For meg er det viktig at husholdninger får tilskudd til de gode løsningene. Vi vet at ikke alle pelletskaminer og varmepumper er like gode eller like effektive til å redusere elektrisitetsbruken. Derfor har jeg bedt vårt fagorgan på området, Enova, om å utarbeide kriterier for hva som er gode løsninger innen de ulike teknologiene. De løsningene som faller innenfor kriteriene vil kvalifisere for tilskudd. Jeg har tiltro til at Enova finner hensiktsmessige kriterier. Enova har sagt at de snart vil komme med slike kriterier.

Allerede da jeg presenterte tilskuddsordningen 14. september la jeg vekt på at det ville komme kriterier for teknologiene og at Enova skulle forvalte tilskuddsordningen. Verken husholdningene eller energipolitikken er tjent med støtte til pelletskaminer eller varmepumper som ikke holder mål.